OZAN SƏNƏTİ VƏ OĞUZNAMƏLƏR

«Ozan» və “aşıq” türklüyün pasportudur, onun həm yer-yurd adlarımımızda (Ozanlar məhləsi, Ozan kəndi, Ozan ocağı, Ozan qəbri, Ozan yolu və s.), həm də folklorumu-zun müxtəlif nümunələ-rində bu günədək qorunub saxlanması təsadüfi deyil.