Qalereya

AMEA Folklor İnstitutunun, ADPU Quba Filialının və Türkiyənin İSKAD İnstitutunun 15-16 iyul 2021-ci ildə keçirəcəyi “Dədə Qorqud” şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru Ramazan Qafarlının 70 illiyinə həsr olunmuş “Ziyalı işığında” Beynəlxalq ictimai-kulturoloji elmlər konfransının afişası.
Ankara, 8 mart 2020-ci il. İSKAD-ın Genel Başkanı dr. Mustafa Latif Emek 2. Ankara Uluslararası Bilimsel Araşdırma Kongre başkanı, prof, dr. Ramazan Qafarlıya ödül təqdim edərkən.
ADPU-nun Quba Filialında: dos. Qudrət Umudov, prof. Yaqub Babayev, prof. Ramazan Qafarlı, prof. Təyyar Cavadoğlu, dos. Məlahət Babayeva, dos. Bilal Həsənli
AMEA Folklor İnstitutunun, ADPU Quba Filialının və Türkiyənin İSKAD İnstitutunun 15-16 iyul 2021-ci ildə keçirəcəyi “Dədə Qorqud” şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru Ramazan Qafarlının 70 illiyinə həsr olunmuş “Ziyalı işığında” Beynəlxalq ictimai-kulturoloji elmlər konfransının afişası.
Bakı, 8 noyabr, 2017-ci il, AZƏRTAC
Noyabrın 8-də Azərbaycan Dillər Universitetində (ADU) “Auditoriya+” proqramı çərçivəsində “Milli mənəvi varlığımız – “Kitabi-Dədə Qorqud” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib.
ADU-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, tədbirdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Folklor İnstitutunun şöbə müdiri, professor Ramazan Qafarlı “Kitabi-Dədə Qorqud”da mifoloji dünya modeli və vətən obrazı” mövzusunda mühazirə oxuyub.
Ramazan Qafarlı “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yaranma tarixi, təsvir olunan obrazların səciyyəvi xüsusiyyətləri və təqdim edilən hadisələrdə mifoloji dünyagörüşün bir çox məqamlarına toxunub. Vurğulayıb ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun dünya miqyasında təbliğində dövlət qayğısı hiss olunur. Belə ki, 1997-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyinin dünya səviyyəsində keçirilməsi haqqında imzaladığı Fərman, Prezident İlham Əliyevin “Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” 2015-ci il fevralın 20-də imzaladığı Sərəncam buna əyani misaldır.
Dədə Qorqud obrazının türklərin dünya mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş etdiyi ən möhtəşəm abidələrdən biri olduğunu diqqətə çatdıran R.Qafarlı deyib: “Heç bir xalqın ədəbi irsində analoqu olmayan bu eposda əcdadlarımızın ilkin dünyagörüşündən orta çağların tarixi hadisələrinədək əksər sosial ünsürlərin izlərinə rast gələ bilirik. Dastanda ana obrazı vətən rəmzi kimi səciyyələndirilir, ana haqqı tanrı haqqı kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan xalq bədii təfəkkürünün abidəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının poetik dili bədii təsvir vasitələri ilə zəngindir. Onlarda xalq dilinin incəliklərindən, atalar sözü və məsəllərdən istifadə olunub. “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan türkcəsinin tarixi üçün zəngin mənbədir”.
AMEA-nın Folklor İnstitutunun direktoru, ADU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, akademik Muxtar İmanov “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında İslam dininin elementləri, Qorqud sözünün etimologiyası və digər önəmli mövzulardan bəhs edib. “Tarixi şəxsiyyət və hadisələrin şərti səciyyə daşıdığı “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda real hadisələrlə birgə mifoloji dünyagörüşə söykənən obrazlar da əksini tapır. Bu obrazlarda İslam dininə qədərki türk dünyagörüşünün elementlərini də müşahidə edə bilirik”, – deyə M.İmanov vurğulayıb.
İnteraktiv şəkildə keçən tədbirdə tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Türkiyə, Fetiyə şəhəri, Muzey yunan köyü
Türkiyənin Bolu şəhərinin tele-kanalında “Bugüne özel” proqramında prof.dr. Metin Ekişi, prof.dr, Yavuz Akpinarla canlı yayımda “Koroğlu” eposunu müzakirə edərkən
Türkiyənin Eskişəhərində Nəsrəddin Hoca UNESKO toplantısında 4 ölkənin: Türkiyə, Azərbaycan, Qazağıstan və Qırğızıstanın nümayəndələri arasında
Fetiye şəhərində Novruz simpoziumunda prof., dr. Seyfəddin Rzasoyla
Dr.prof. Fikrət Türkmənlə
Türkiyədə
Xalq şairi Zəlimxan Yaqubla
Dos .dr. Seyfəddin Altaylı və akademik Nizami Cəfərovla
Prof. dp. İsmet Çetinle
Türk Dünyası Bilgilər Zirvəsi simpoziumunda
Prof. dr. Saim Şakaoğlu ilə
İzmirdə keşirilən Türk Dünyası Dede Korkut konfransının sertifikatını alarkən
Qorqudşünas alim Vahid bəylə İzmirdə keşirilən Türk Dünyası Dede Korkut konfransında
ADPU-da Dədə Qorquda həsr olunan elmi konfransın trubunasında
Şəkidə xalq çairi Bəxtiyar Vahabzadənin anım gününə həsr olunan toplantıda çıxış edərkən
A.Gertsen ad. Rusiya Dövlət Pedaqoju Universitetin Etnokulturologiya kafedrasının müdiri, prof. Nabokla (Sankt-Peterburq)
Rusiya İEA-nın həqiqi üzvü Okladnikova ilə etnoqrafiya muzeyində (Sankt-Peterburq)
A.Gertsen ad. Rusiya Dövlət Pedaqoju Universitetin azsaylı xalqların dili və ədəbiyyatı institutunun direktoru, türkmənşəli prof. Petrovla (Sankt-Peterburq)
Akademik Tofiq Hacıyevlə
Akademik Bəkir Nəbiyevlə
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə
Ramazan QAFARLI. MİF VƏ NAĞIL. (EPİK ƏNƏNƏDƏ JARLARARASI ƏLAQƏ). N.TUSİ ADINA ADPU-nun nəşri. 428 səhifə. 28,1 çap vərəqi
Monoqrafiyada Azərbaycan türklərinin mifologiyası, nağıl, əfsanə və rəvayətləri təhlil olunur. Mif-ritual sintezinin folklorun epik ən‘ənənəsinə tə‘siri, janrlararası əlaqənin prinsipləri göstərilir. Mif, nağıl və əfsanənin janrlaşmasında poetik vasitələrin rolundan bəhs açılır. Monoqrafiyada söykökümüzlə bağlı bir sıra mübahisəli məsələlərə aydınlıq gətirilir. İlk dəfə olaraq Azərbaycan türklərinin mifoloji modellərinin, sistemlərinin ilkin qaynaqlarına üz tutulur, kateqoriyaları araşdırma obyektinə çevrilir. Nağıl süjetqurma sənətinin bünövrəsini qoyan yaradıcılıq forması kimi təqdim edilir. Əfsanələrin əlamətləri, sərhədləri aydınlaşdırılır. Sakral rəqəmlərin mahiyyəti və işlənmə dairəsi nəzərdən keçirilir. Monoqrafiya tədqiqatçılar, aspirantlar, magistrlər və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Ramazan Qafarlı. Mifologiya. 6 cilddə. I cild. Mifogenez: rekonstruksiya, struktur, poetika, Bakı, «Elm və Təhsil», 2015, 454 səh.
Monoqrafiyada mifologiyanın tədqiqat tarixi, nəzəri-kateqorial aspektləri, araşdırılması yolları, mifogenezis, mifoloji görüşlərdə arxetipik simvollar, struktur poetikada mifoloji amillər, struktur təhlil sistemlərinin əsas kateqoriyaları, mifik düşüncənin genetic strukturu və s. kimi məsələlər ilk dəfə sistemli şəkildə təhlil edilir. 
Ramazan Qafarlı. Mifologiya. Altı cilddə. İkinci cild. Ritualmifoloji dünya modeli. Bakı, «Elm və Təhsil», 2019, 432 səh. Monoqrafiyada Azərbaycan türklərinin sakral düşüncə atributları və ən əski bədii yaradıcılıq formaları – mif-ritual sintezinin dinlə, əfsanələrlə, nağıllarla qarşılıqlı əlaqələri, bağlılığı, eləcə də mifologiyanın bir sıra nəzəri məsələləri, spesifik xüsusiyyətləri, bəzi arxetiplərin mənşəyi, yaranma yolları, bir sözlə, ritual-mifoloji rekonstruksiya problemləri ilk dəfə sistemli şəkildə təhlilə cəlb edilir.

Ramazan Qafarlı. Uşaq folklorunun janr sistemi və poetikası. – Bakı, «Elm və Təhsil», 2014, 540 səh.
Monoqrafiyada Azərbaycan uşaq folklorunun nəzəri əsasları, mənşəyi, yaranma yolları, toplanması, nəşri və araşdırılması tarixi, təsnifatı, lirik, epik, dramatik janrların poetikası, ideya-məzmunu, ana nəğmələri (layla, oxşama, dilaçma), uşaq nəğmələri (düzgü, sanama, dolama, acıtma), tapmaca, yanıltmac, nağıl, oyun və tamaşaların spesifik xüsusiyyətləri ilk dəfə sistemli şəkildə təhlil edilir.
Ramazan Qafarlı. Uşaq folklorunun janr sistemi və poetikası. – Bakı, «Elm və Təhsil», 2014, 540 səh.
Monoqrafiyada Azərbaycan uşaq folklorunun nəzəri əsasları, mənşəyi, yaranma yolları, toplanması, nəşri və araşdırılması tarixi, təsnifatı, lirik, epik, dramatik janrların poetikası, ideya-məzmunu, ana nəğmələri (layla, oxşama, dilaçma), uşaq nəğmələri (düzgü, sanama, dolama, acıtma), tapmaca, yanıltmac, nağıl, oyun və tamaşaların spesifik xüsusiyyətləri ilk dəfə sistemli şəkildə təhlil edilir.
Azərbaycan-uşaq folkloru (mətn). Toplayanı, tərtib edəni və ön sözün müəllifi Ramazan Qafarlı. Bakı, “Ağrıdağ”, 2011, 469 səh.
Şifahi xalq ədəbiyyatının mühüm qollarından birini təşkil edən uşaq folkloru minlərlə dinləyicisini, oxucusunu uşaq aləminə səyahətə aparır, mahir bələdçi kimi onlara körpələrin istəklərini, arzularını, oyunlarını, əyləncələrini, məşğuliyyətlərini, psixologiyasını göstərir. Ən ümdəsi isə Azərbaycan türklərinin milli xüsusiyyətlərini, mənəvi dünyasını, adət-ənənələrini canlandıra bilir və keçmişinin qaranlıq səhifələrinə aydınlıq gətirir. Kitabda Azərbaycan türklərinin uşaq folkloru ilk dəfə sistemli şəkildə toplanaraq oxuculara təqdim olunur.

Ramazan Qafarlı. Mif, əfsanə, nağıl və epos: şİfahİ epİk ənənədə janrlararası əlaqə. Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti: [monoqrafiya] /; elmi red. X. Məmmədov. ADPU-nun NƏŞRİ 780 səhifə – 48.94 çap vərəqi
Monoqrafiyada Azərbaycan türklərinin mifologiyası, nağıl, əfsanə, rəvayət və eposları təhlil olunur. Mifritual sintezinin folklorun epik ən‘ənənəsinə tə‘siri, janrlararası əlaqənin prinsipləri göstərilir. Mif, nağıl və əfsanənin janrlaşmasında poetik vasitələrin rolundan bəhs açılır. Monoqrafiyada söykökümüzlə bağlı bir sıra mübahisəli məsələlərə aydınlıq gətirilir. İlk dəfə olaraq Azərbaycan türklərinin mifoloji modellərinin, sistemlərinin ilkin qaynaqlarına üz tutulur, kateqoriyaları araşdırma obyektinə çevrilir. Nağıl süjetqurma sənətinin bünövrəsini qoyan yaradıcılıq forması kimi təqdim edilir. Əfsanələrin əlamətləri, sərhədləri aydınlaşdırılır. Sakral rəqəmlərin mahiyyəti və işlənmə dairəsi nəzərdən keçirilir. Monoqrafiya tədqiqatçılar, aspirantlar, magistrlər və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Ramazan Qafarlı. Azərbaycan türklərinin mifologiyası: qaynaqları, təsnifatı, obrazları, genezisi, evolyusiyası və poetikası: / elmi red. və ön söz. müəl. S.Rzasoy
Monoqrafiyada mifologiyanın tədqiqat tarixi, nəzəri-kateqorial aspektləri, araşdırılması yolları, mifogenezis, mifoloji görüşlərdə arxetipik simvollar, struktur poetikada mifoloji amillər, struktur təhlil sistemlərinin əsas kateqoriyaları, mifik düşüncənin genetik strukturu və s. kimi məsələlər ilk dəfə sistemli şəkildə təhlil edilir.
Ramazan QAFARLI. AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRİNİN MİFOLOGİYASI (BƏRPA, GENEZİS). “AĞRIDAĞ” nəşriyyatı, Bakı, 2004, 267 səhifə
Monoqrafiyada Azərbaycan türk mifologiyasının genezisi, ümumi-nəzəri məsələləri apaşdırılır və Azərbaycan miflərinin bərpası yolları aşkarlanır. Mifologiyanın tədqiqi və nəzəri əsasları, Azərbaycan miflərini bərpaetmək üçün əsas mənbələr, mif və Azərbaycan xalqının tarix, mifoloji dərketmənin ilkin mərhələləri, mif və sakrallıq, mifologiyada kəmiyyət kateqoriyası, ənənəvi təqvim (yazqabağı) ritualları və mif (keçi mifinin rituallaması,Günəş ata, Xızır), İlaxır çərşənbələr (su çərşənbəsi, yaxud əzəl çərşənbə, od çərşənbəsi, torpaq çərşənbəsi, yel çərşənbəsi) kimi məsələlər ilk dəfə sistemli şəkildə təhlil olunur.
Ramazan QAFARLI. Azərbsycan türklərinin mifologiyası (Mifik dünya modeli, təsnifat). “AĞRIDAĞ” nəşriyyatı, Bakı, 2004, 243 səhifəş
Monoqrafiyada Azərbaycan türk mifləri təsnif edilir. İbtidai görüşlər sistemi və mif, totemizm və totem mifləri (Qaba Ağac, Buynuzlu ana maral, Boz qurd, Ağ quş), şamanizm və qam-şaman mifləri (tanrı panteonu), Çadır (otaq, yurd) mifik Dünya modeli, qam-şaman səyahətləri, ruhun əvəzlənməsi, yaxud can əvəzinə can vermə, dual təsəvvürlərin tarixi kökləri və əkizlər mifi, atəşpərəstlik tanrı panteonu (İşıqlı dünyanın tanrıları, Qaranlıq aləmin təmsilçiləri) mifoloji model və strukturlar, dev, əşdaha və pəri, Tanrı-insan qarşıdurması kimi məsələlər ilk dəfə sistemli şəkildə təhlil olunur.
Рамазан Кафарлы. Азербайджанская тюркская мифология: основные источники, первоначальные этапы мифологических сознаний, система первобытных воззрений, религия и миф /науч. ред. С. Рзасой; предисл. Б.Вахабзаде.
Aзербайджанская мифология впервые привлекается к самостоятельному исследованию (в этническом – тюркском и региональном – севере и южно-азербайджанском контексте). В целом мифология Азербайджана также впервые становится предметом специального научного исследования – одна из первых попыток изучения раннего мышления о мире, природе и человеке, раскрывающая мировоззренческие аспекты в том, отдаленном от нас, времени. Р.Кафарлы затрагивает вопросы жанровых особенностей, поэтической структуры, тематического диапазона.
Рамазан Кафарлы Философия любви на древнем Востоке и Низами – СПб.: Издательство «ЛЕЙЛА», 2002. 112 с.
Низами Гянджеви (1141-1209) – великий поэт азербайджанского народа, гуманист, мыслитель, творения которого оказали могущественное воздействие на развитие мировой литературы. Талант мыслителя, которого более восемьсот лет удивляет весь мир. Великий Азербайджанский поэт, его в самый человечный произведение «Лейли и Меджнун», показывает суть разума людского. В монографии Р.Кафарлы анализируются неисследованные пласты художественного наследия Низами, связанные с азербайджанским фольклором и произведениями древней арабо-персидской письменной литературы. В своем энергичном повествовании автор приближает героев Низами к нашей современности и отвечает на интересующее молодого читателя о любви и влюблённости, многие из которых подняты впервые.
Рамазан Кафарлы Философия любви на древнем Востоке и Низами – СПб.: Издательство «ЛЕЙЛА», 2012. 112 с.
Низами Гянджеви (1141-1209) – великий поэт азербайджанского народа, гуманист, мыслитель, творения которого оказали могущественное воздействие на развитие мировой литературы. Талант мыслителя, которого более восемьсот лет удивляет весь мир. Великий Азербайджанский поэт, его в самый человечный произведение «Лейли и Меджнун», показывает суть разума людского. В монографии Р.Кафарлы анализируются неисследованные пласты художественного наследия Низами, связанные с азербайджанским фольклором и произведениями древней арабо-персидской письменной литературы. В своем энергичном повествовании автор приближает героев Низами к нашей современности и отвечает на интересующее молодого читателя о любви и влюблённости, многие из которых подняты впервые.
Bəxtiyar Vahabzadə əbədiyyət yolunda, yaxud şairsiz ötən bir ilimiz. (Tərtibçi, ön sözün, əsas məqalənin müəllifi və elmi redaktoru Ramazan Qafarlı)– Bakı, ADPU-nun nəşri, 2010, 464 səhifə.
Kitabda Türk dünyasının dahi şairi, akademik, ictimai xadim, el ağsaqqalı Bəxtiyar Vahabzadənin ölümündən (13 fevral 2009-cu il) sonra Azərbaycan və dünyanın digər ölkələrinin mətbuatında işıq üzü görən müxtəlif səpgili yazılar toplanmışdır. Şairsiz qaldığımız bir il ərzində onun ölməz əsərlərini, ədəbi-ictimai fəaliyyətini qələm dostları ilə yanaşı elm və siyasət adamları da yüksək qiymətləndirmişdilər. Kitabda B.Vahabzadəyə həsr olunan vida şeirlərinə də yer ayrılır. Eləcə də oxucular qüdrətli söz ustasının son müsahibə və şeirləri ilə tanış ola bilərlər.
Ömrümün döyüşkən çağında
Nurəli Həsənov, Ramazan Qafarlı və Afər Qafarlı
İstanbulda gəmi səyahətində
Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlı, prof Əlisa Şükürov və tələbə yoldaşlarımla
Moskva şəhərində. 1986-cı il
Ukraynanın Kiyev şəhərində, 1977-ci il
Şimali Qafqazın Nalçik şəhəri. Tələbəlik illəri
Arif Abdullayev, Afər Qafarlı və Ramazan Qafarlı, 1976-cı il
Bakı, Nərimanov rayonunda yerləşən 39 saylı məktəbin 10-cu siniş şagirdləri
Uşaqlığım

Back to top