Category: Mifin struktur səviyyələri

Totemizm[1] – ayrı-ayrı insan dəstələrinin elə bir inanc for­ma­sındır ki, icma üzvlərinin hər hansı bir heyvan, yaxud bitki ilə qo­humluğunun olmasına əsaslanır. Totem icmanın hər bir üz­vü­nün həyatında mühüm rol oynayır, adət-ənənələri, qanun-qay­da­la­rı tənzimləyir, bütöv icmada stabilliyin qarantına çevrilir. Hey­van…

Mifoloji düşüncə öz strukturuna görə tarixi düşüncədən fərq­lənir. Bəşəriyyətin bu iki şüur səviyyəsi məkana və zamana mü­nasibətdə fərqli modellər təqdim edir. Mifoloji şüur insan dü­şün­cəsinin ilkin pilləsi kimi məkan və zamanın özünəməxsus qav­ramına malikdir. Mifoloji dünya modelində zaman qapalı, tək­rarlanan,…

Back to top