Mif və semiotika

Mifoloji düşüncə öz strukturuna görə tarixi düşüncədən fərq­lənir. Bəşəriyyətin bu iki şüur səviyyəsi məkana və zamana mü­nasibətdə fərqli modellər təqdim edir. Mifoloji şüur insan dü­şün­cəsinin ilkin pilləsi kimi məkan və zamanın özünəməxsus qav­ramına malikdir. Mifoloji dünya modelində zaman qapalı, tək­rarlanan, ritmikdir. Zamanın qapalı-ritmik strukturu məkanın da eyni ölçülər əsasında qurulmasını təşkil etmişdir. Bu cəhət-dən mifoloji məkan-zaman kontinuumuna malik mifoloji dünya mo­deli ilə tarixi dünya modeli arasında kəskin fərqlər vardır. Ta­rixi şüurda zaman və məkan düzxətlidir, başlanğıcına və so­nu­na malikdir.

Mifoloji dünya modeli tarixi dünya modelinin əsasını təş­kil etdiyi kimi, onun strukturunda özünəməxsus şəkildə yaşa-maq­da davam edir. Bu cəhətdən, Azərbaycan folklorunun, bü­töv­lükdə milli mədəniyyətin doğru-düzgün öyrənilməsi və dərk olun­ması mifoloji düşüncənin strukturunu öyrənməyi tələb edir.

Kosmoqonik-əsatiri düşüncənin daha bir əsas özünəməx-sus­luğu onda ifadə olunur ki, burada varlıq ünsürünün təşəkkül ta­rixi onun struktur mahiyyətini təşkil edir. Başqa sözlə, əşyanın ne­cə əmələ gəlməsi onun mahiyyətcə nə olmasını müəyyən edir. Bu­na görə də mifoloji düşüncənin struktur mexanizmlərinin öy­rə­nilməsi ilk öncə onun genetik strukturunun tədqiq olunması ilə müm­kün olur. Mifi, mifologiyanı, onun təşəkkül yollarını, ge­ne­tik strukturunu aydınlaşdırmadan doğru-düzgün dərk etmək müm­kün deyildir.

Mifoloji düşüncə öz inkişafında müxtəlif mərhələlərdən keç­mişdir. Bu gün bəzən tədqiqatçılar həmin düşüncənin inkişaf ta­rixini əks etdirən mərhələləri biri-biri ilə qarışdırırlar. Belə ya­naş­ma təsadüfi deyildir və konkret səbəblərdən törəyir.

Hər bir mifoloji düşüncə sistemi öyrənilərkən onun struk­tu­ru ilk növbədə genetik inkişaf kontekstində dəyərləndiril­mə­li­dir. Burada iki məsələ nəzərə alınmalıdır:

1. Mifoloji düşüncənin inkişaf mərhələləri;
2. Mifoloji düşüncənin struktur səviyyələri.

Mifoloji düşüncə müxtəlif inkişaf mərhələlərindən (to­te­mizm, antropomorfizm və s.) keçmişdir. Hər bir mərhələ öz döv­rünü başa vurduqdan sonra mifoloji düşüncə sisteminin struk­turunda (tərkibində) müəyyən bir səviyyəyə çevrilmişdir. Ör­nək üçün deyək ki, totemizm insan-təbiət (heyvan, bitki) mü­na­si­bətlərinin qohumçuluğa əsaslanan modeli kimi mifologiya­nın inkişafında xüsusi mərhələdir. Lakin mifologiya yalnız bu mər­hələdən ibarət deyildir. O, öz inkişafında totemizm mərhələ-sini adladıqdan sonra totemizmə xas düşüncə modeli mifoloji dü­şüncənin strukturunda onun müəyyən səviyyəsi olaraq qal-maq­da davam edir. Bu, totemizmə münasibətdə olduğu kimi, antro­pomorfizmə, magizmə və s. münasibətdə də eynidir. Odur ki, mifoloji düşüncə öyrənilərkən onun inkişafında mərhələ və struk­tur səviyyələrinin münasibətləri mühüm cəhət kimi nəzərə alın­malıdır.

Mifoloji düşüncə haqqında universal xarakterli bilgilərə gö­rə, ulu əcdad, ilk növbədə, yaşayış tərzi ilə təbiət hadisələri və hey­vanlar aləmi arasında oxşarlıq görmüş (qidalanmada, do-ğum­da, hərəkət və davranışda, eləcə də digər zahiri əlamət­lər­də), həmin aləmlərlə özü arasındakı qeyri-adi əlaqəyə təsir gös­tər­məyə çalışmış, bununla da nəhəng vəhşi canlılar tərəfindən göz­lənilən təhlükələrə qarşı nikbinliklərini qoruya bilmişdir. On­la­rın yaşamaq uğrunda mübarizəsindən və topladıqları təc­rü­bə­dən doğan inanışlar «sınaqlardan çıxarılaraq» yaddaşlarında möh­kəmləndikcə təsəvvürlərə çevrilmişdir. Ulu əcdad dünyaya hə­min təsəvvürlərin baxış bucağından, yaxud pəncərəsindən bax­mışdır və onlar sistemləşdirildikcə totemizm, animizm, ani­ma­tizm, magiya və kult münasibətləri şəklini almışdır. Təbiət var­lıq­larının fetişləşdirilməsi isə müxtəlif ayin və mərasimlərin ke­çirilməsinə meydan açmışdır. Ovçuluq, maldarlıq və əkin­çi­lik­də qazanılan uğurların da səbəbini həmin təsəvvürlərin do­ğur­du­ğu qeyri-adi məxluqlarla əlaqələndirmişlər. Mifoloji an­la­yış­lar da bu təsəvvürlərin içərisindən keçərək öz model və struk­tur­la­rını qurmuşdur və yuxular ibtidai görüşlərə təkan verən əsas va­sitələrdən biri olmuşdur.

Psixoanalizin banisi Z.Freyd yuxular haqqında böyük təd-qi­qat əsərinin müəllifi kimi qorxunun, əqli çatışmazlığın yuxu pro­sesində qəribə obrazlar yaratdığını dəfələrlə müşahidə etmiş və qədim mədəniyyətlərin materialları əsasında yuxuların kor­təbii formada meydana gətirdiyi qeyri-adi təsvirlərinin ibtidai çağ­la­rın insanlarının mifik düşüncəsinə təsirini xüsusi vur­ğu­la­mış­­dır. Ulu əcdada elə gəlirmiş ki, onun şüurlu istəkləri yalnız yu­­xu­­lar­da gerçəkləşir və yuxuların yaşantılarla əlaqələnən hər han­sı bir kiçik detalı «kortəbii sahənin» nəhəng köməkçilərinin (mi­fo­loji təsəvvürlərin) izlərini tapmağa yardım göstərirdi. Yu­xu­ların və miflərin insan psixikasındakı əsas əlaməti sayılan «kor­­təbii şüur – azşüurluluğu öz əhatəsində yerləşdirən böyük da­irədir; hər bir yetkin şüurluluğun ilkin körtəbiilik mərhələsi var­dır, lakin kortəbii şüurluluq həmişəlik başlanğıc mərhələdə qal­sa da, tam qiyməti ilə psixi fəaliyyət kimi özünü göstərmiş­dir»[1]. Eləcə də bəzi əlamətlərini şüurun inkişafının yüksək pil­lə­sin­də də göstərmişdir. Z.Freyd bu qənaətə gəlir ki, «Yuxu – kor­təbii şüurun yaranışlarından biridir»[2]. Mifoloji sistemləri mey­da­na gətirən əsas səbəb insanın təbiətdən tam asılılığı olsa da, kor­təbii şüurda yuxuların təqlidi (imitasiyası) ilə yaranan arxetiplər müx­təlif inanc formalarının təsirinə məruz qalaraq çoxalmış, əha­tə dairəsi genişlənmiş və ictimailəşməyə – toplu-mun, ic­ma­nın bütün üzvlərinin davranışlarını tənzimləməyə başlamışdır.

Beləliklə, insanların ilkin təsəvvürləri inkişafın aşağı pil­lə­sin­də bir neçə mərhələdə və başqa-başqa formalarda təzahür et­miş­dir:

1. Totemizm mifoloji düşüncə səviyyəsi.

2. Animizm[3] mifoloji düşüncə səviyyəsi.

3. Animatizm mifoloji düşüncə səviyyəsi.

4. Antropomorfizm mifoloji düşüncə səviyyəsi.

5. Magik mifoloji düşüncə səviyyəsi.

6. Fetişist və kultçuluq mifoloji düşüncə səviyyələri.


[1] Фрейд З. Толкование сновидений / Пер. с нем. – Мн.: ООО «Попурри», 2000, с. 534.

[2] Yenə orada, s. 530.

[3] Animizm – latın sözüdür, anima – ruh, can deməkdir. Ruhların mövcud-luğuna inam mənasında işlənir. Elmi termin kimi etnoqrafiyada ilk dəfə ingilis alimi G.B.Taylor (1871) tərəfindən işlənmişdir.

Bir cavab yazın

Back to top