Xoş gəldiniz

Kainat, Ulduzlar, Yer, Goy, Dünyamız, Təbiət, Qəzalar, Gecə və Gündüz, İşıq və Zülmət,  İsti və Soyuq, Xeyir və Şər, Varlıqlar, Canlılar, İnsan necə yaranıb? Bəşər oğlunun şüuru oyanandan, dili açılandan bu suallra cavab axtarıb. Mifik düşüncədən metoforik, obrazlı, bədii, poetik ağıla doğru addımlar atdıqca bəşər ovladlarının təfəkkürü əvəzsiz sərvətlər yaradıb, əvvəl şifahi şəkildə, inkişafının sonpakı pillələrində isə yazı yaddaşına köçürməklə əsrlər boyu yaşatmışdır.

Yer kürəsinin ən qədim xalqlarından biri kimi Türk Kosmosu, Dünyanı və onun elementlərini, varlıqlarını, ilkin önəmli yaranışları özünəməxsus şəkildə dərk etmiş, bir çox sirlərin açarını arayıb tapmış və bədii sözün köməyi ilə kodlaşdıraraq gələcək nəsillərə ərməğan etmişdir. Sülalərə, tayfalara, qəbilələrə, xalqlara bölünməklə kökdən bir az uzaqlaşsa da, gen yaddaşında ulu babalarının təfəkkürünün möhtəşəm məhsullarını qoruyub saxlamış, ortaq epik-lirik abidələr, sənət nümunələri meydana gətirmişlər. Mifologiya.az veb-saytı mədəniyyət tariximizin ilkin səhifələrindən başlayaraq bu günümüzə qədər yaranan bu əvəzsiz sərvətlərlə sizləri tanış edəcək.

Əziz izləyicilərim! mifologiya.az veb-saytına xoş gəldiniz. Mədəniyyət tarixinə səyahətdə sizlərə bələdçilik etmək şərəfini qazansam, özümü xoşbəxt sayacağam. Bu yolçuluqda hamıya uğurlar diləyirəm.

BEḪTİYAR VAHABZADENİN VARLIĠ MÖHÜRÜ

Makalede Bahtiyar Vahabzade’nin ana dili olan Azerbaycan Türkçesine olan düşkünlüğü,
ana dilinin bir halkın tarihî kimliğini muhafaza etmedeki rolü hakkında fikirleri ele alınmıştır.
1986’da Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin Azerbaycan’da eğitimi tamamen Rusçaya
çevirme teşebbüsü karşısında, Bahtiyar Vahabzade’nin neredeyse tek başına, bütün tehlikeleri
göze alarak gösterdiği tepki ve bu teşebbüsü engellemesi açıklanmıştır.

B.VAHABZADENİ “ÇETİN ADDIM”ATMAĞA NE VADAR ÉTDİ?..

Her cür [çeşit] beḫtiyarlığa layiġ olan ulu bir ḫalġ Beḫtiyarını itirdi.
Azerbaycanlıların, dünya türklerinin beḫtiyarlığını hamıdan [herkesten] çoḫ o isteyirdi.
Ömrünü şam [mum] kimi eridirdi, Nazim Hikmetin “Sen yanmasan, men yanmasam,
o yanmasa, Néce çıḫar ġaranlıġlar aydınlığa?” çağırışına ġoşulub insanları él [millet,
vatan] yolunda oda, alova atılmağa sesleyirdi. “Yaşamaġ yanmaġdır, yanasan gerek”
– déyirdi.

QARABAĞIN 28 İLLİK ERMƏNİ-RUS İŞĞALININ XALQ YARADICILIĞINDA İZLƏRİ VƏ TÜRKÜN ƏSKİ YURDA DÖNÜŞ MOTİVİNİN MİFOLOJİ-TARİXI-ƏDƏBİ QAYNAQLARI

Son yüz ildə Azərbaycanı dəfələrlə əzmaya çalışıblar, iki tərəfdən məngənənin ağzı tək araya alıb sıxıblar, mənliyini, dilini, tarixini əlindən alıblar. Axırıncı dəhşətli zərbələr – Bakı va Xocalı qırğını daha ölümcül olub… Azərbaycan türkünün yaddaşını dondurub özünü, kökünü unutdurublar. Onu unutqanlıq xəstəliyinə yoluxdurublar, manqurdlaşdırıblar. Allahdan əlac gəlib mənliyini təzədən tanımağa başlayanda isə mənfur qonşularımız Odlar ölkəsini qan dənizində boğmaqla sivil dünyadan ayırmağa can atıblar. Yurd yerləri zorla boşaldılıb. Türkün əzəli torpaqları əsir alınıb. Azərbayan parçalanaparçalana kiçilib. Hamımızın bir məlhəmi qalıb. Vatənin olan-qalanını göz bəbəyi tək qorumaq, dədə-baba ocaqlarının qədr-qiymətini bilmək… Bu istəklə döyüşə başklayıb 44 gün gecə-gündüz düşmənə qan uddurdu əsgərlərimiz. rnalını yaşatmaq. Anbaan şəhər və kəndlərimiz azad olundu. İşimizdəki balta sapları bizə «köçəri», «gəlmə» damğası vuranlara nökərçilik etsələr də, fakt və dəlillərin dili ilə danışıb qarğa-quzğunları susdurmalıyıq. Əcdadlarımızın qədim çağlara aid izlərini üzə çıxarıb dünyaya göstərməliyik. Bu xoş məramımızın bütün Türk dünyasında elliklə dəstaklənəcəyinə böyük ümidlər bəsləyirik.
Açar sözlər: Qarabağ, mif, əfsanə, bayatı, atalar sözü, nağıl, xalq mahnıları, erməni-rus işğalı, yurda dönüş motivi

Nizami Gencevi  – PROCEEDINGS BOOK

“Nizami Gencevi in the 880th year of his birth”
1ST WORLD CULTURE,
SCIENCE AND EDUCATION CONGRESS
2-4 July , 2021 Azerbaijan,
Ganja City
www.izdas.org
PROCEEDINGS BOOK
Editor Prof. Dr. Ramazan GAFARLI
By Institute of Economic Developmentand Social Researches Publications®
E-Mail: info@iksadkongre.org
www.iksad.org.tr www.iksad..co.uk www.iksadkongre.org
All rights of this book belong to İKSAD. It may not
be copied or reproduced without permission. Legal and ethical responsibility of
the works in the book belongs to the authors.

Karabagh, Azerbaijan Full Text Book-II

KARABAGH International
Congress of Modern
Studies in Social and
Human Sciences
June 17-19, 2021
Karabagh, Azerbaijan Full Text Book-II
EDITOR Prof. Dr. Ramazan GAFARLI
by IKSAD GLOBAL PUBLISHING HOUSE®
All rights of this book belong to IKSAD Global Publishing House
Authors are responsible both ethically and jurisdically
IKSAD Global Publications – 2021©
Issued: 27.06.2021 978-605-70719-1-0

Karabagh, Azerbaijan – Full Text Book-I

KARABAGH International
Congress of Modern
Studies in Social and
Human Sciences
June 17-19, 2021
Karabagh, Azerbaijan Full Text Book-I
EDITOR Prof. Dr. Ramazan GAFARLI
by IKSAD GLOBAL PUBLISHING HOUSE®
All rights of this book belong to IKSAD Global Publishing House
Authors are responsible both ethically and jurisdically
IKSAD Global Publications – 2021©
Issued: 27.06.2021 978-605-70719-1-0

Back to top