Xoş gəldiniz

Kainat, Ulduzlar, Yer, Goy, Dünyamız, Təbiət, Qəzalar, Gecə və Gündüz, İşıq və Zülmət,  İsti və Soyuq, Xeyir və Şər, Varlıqlar, Canlılar, İnsan necə yaranıb? Bəşər oğlunun şüuru oyanandan, dili açılandan bu suallra cavab axtarıb. Mifik düşüncədən metoforik, obrazlı, bədii, poetik ağıla doğru addımlar atdıqca bəşər ovladlarının təfəkkürü əvəzsiz sərvətlər yaradıb, əvvəl şifahi şəkildə, inkişafının sonpakı pillələrində isə yazı yaddaşına köçürməklə əsrlər boyu yaşatmışdır.

Yer kürəsinin ən qədim xalqlarından biri kimi Türk Kosmosu, Dünyanı və onun elementlərini, varlıqlarını, ilkin önəmli yaranışları özünəməxsus şəkildə dərk etmiş, bir çox sirlərin açarını arayıb tapmış və bədii sözün köməyi ilə kodlaşdıraraq gələcək nəsillərə ərməğan etmişdir. Sülalərə, tayfalara, qəbilələrə, xalqlara bölünməklə kökdən bir az uzaqlaşsa da, gen yaddaşında ulu babalarının təfəkkürünün möhtəşəm məhsullarını qoruyub saxlamış, ortaq epik-lirik abidələr, sənət nümunələri meydana gətirmişlər. Mifologiya.az veb-saytı mədəniyyət tariximizin ilkin səhifələrindən başlayaraq bu günümüzə qədər yaranan bu əvəzsiz sərvətlərlə sizləri tanış edəcək.

Əziz izləyicilərim! mifologiya.az veb-saytına xoş gəldiniz. Mədəniyyət tarixinə səyahətdə sizlərə bələdçilik etmək şərəfini qazansam, özümü xoşbəxt sayacağam. Bu yolçuluqda hamıya uğurlar diləyirəm.

“ZİYALI İŞIĞINDA” RAMAZAN QAFARLI-70 BEYNƏLXALQ İCTİMAİ VƏ MƏDƏNİ ELMLƏR KONFRANSI KEÇİRİLİB

AMEA Folklor İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti və Türkiyənin İqtisadi İnkişaf və Sosial Araşdırmalar İnstitutunun (İKSAD) birgə təşkilatçılığı ilə 15 iyul 2021-ci il tarixində “Ziyalı işığında” Ramazan Qafarlı-70 Beynəlxalq İctimai və Mədəni Elmlər konfransı keçirilib. İlk olaraq Azərbaycan və Türkiyənin Dövlət himnləri səslənib, daha sonra Ramazan Qafarlı haqqında videoçarx nümayiş etdirilib.

ФОЛЬКЛОР АЗЕРБАЙДЖАНА И ПРИЛЕГАЮЩИХ СТРАН

БРАТСТВО НОГАЕВ И АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФОЛЬКЛОРА

Интересное произведение азербайджанского фольклора “Сказка о китайской царевне Тор-Андук и нагайском царевиче Гиляфе”, записанное со слов Ашик Курбан Али смотрителем Шушинского училища Гашим-беком Везировым было издано в 1930 году Азербайджанским государственным научно-исследовательским институтом.
В сказке рассказывается о тяжелой и интересной судьбе хана Ногайского ханства Тимур Даша, его жены Алмас Бике и сыне Гиляфе. Кстати говоря, столицей Ногайского ханства указывается Астрахань.
В сказке рассказывается о войне Ногайского ханства с Хорезмским шахом, о взаимоотношениях с вассальными ногаям черкесами и татарами, а также упоминается Барласское ханство.
Это во всех смыслах интереснейшее произведение, которое ждёт своего исследователя, несомненно подтверждает тесные братские отношения ногайского и азербайджанского народов.

BEXTİYAR VAHABZADE İSTİKLAL ŞAİRİDİR

Seir nedir, yaxud nece yaranır? Bu suala cavab vermek mümkündürmü? Eger şerin, bedii sözün ne olduğunu bilsek, hemin sualın da açarı tapılar. Ele ise şeir nedir? Cavab birmenalı ve konkret şekilde teleb edilirse, şeir bedii söz senetinin qelibe, vezne, müeyyen ölçüye salınmış biçimli formasıdır. Lakin bu izah meseleye tam aydınlıq getirmir. Axı her şeyin özünemexsus tutumu, hecmi, çaları, biçimi olur. Oxşar varlıqların da, eyni növlü ve cinsli yaranışların da seçilen, ayrılan meqamları, cehetleri var. O sebebden de, tekce zahiri elametlere göre bedii yaradıcılıq hadisesinin mahiyyetini üze çıxarıb anlamaq çetindir. Çünki her bir yaradıcılıq prosesi mayasını menevi alemden, duy!u ve düşüncelerden alır, beynin yo!urduqlarının enerjisi insanın daxilinden, içerisinden gelir.

QARABAĞ Beynəlxalq Konfransının Proqramı və Xülasələr kitabı

QARABAĞ
Beynəlxalq Sosial və humanitar Elmlər üzrə Müasir Tədqiqatlar Konfransının Proqramı və Xülasələr kitabı
17-19 iyun 2021 Qarabağ, Azərbaycan
REDAKTORU
Prof., Dr. Ramazan QAFARLI
KARABAGH
International Congress of Modern Studies in Social and Human Sciences June 17-19, 2021 Karabagh, Azerbaijan
Abstract Book
EDITOR
Prof. Dr. Ramazan GAFARLI

“DEDE KORKUT” KİTABININ MİTOLOJİ KAYNAKLARI VE YAPISAL OZELLİKLERİ

Bu incelemede Dede Korkut kitabının donem kaynakları, kokeni, mitolojik bağlantıları, sakral sayı sistemleri ve yapısal olaraq bilinmeyen kodlar konu edilmişdir. Yazar dastanda konu edilen boyun oniki degil, yirmidort olduğu noktasına deginerek, Drezden ve Vatikan nushalarında yazılmamıç boylara vurğu yapmakdadır. Burada bazi karışıklıklara açıqlama getirilmekdedir. Bamsı Beyrekin ölümü ve İç Oğuzun Dış Oğuzla savaşının sebebleri sunulmakdadır.

Back to top