Dağ kultu: Herkayıl-Herakl-Koroqlu mifində dağ kultu

Türkün tapınıb kultlaşdırdığı ilkin təbiət varlıqlarından biri də dağdır. Göy Tanrısına yaxınlığına görə ulu əcdadın təsəvvü­rün­­də Dağ kultlaşdırılmış, insanları Yaradana bağlayan əsas va­sitə sayılmışdır.

Qədim türk inancına görə, Dünya Dağı üç qatdan ibarətdir:

birinci qat, başı günəşə çatan, doqquz iqlimin kəsişdiyi ən­gin­likdə yerləşən Altundağdır;

ikinci qat, yer üzündə, doqquz meşənin dərinliyində yerləşən Də­mirdağdır (mənbələrdə: Temirtav, Tömürtav);

üçüncü qat isə yeraltı aləmin doqquz dənizinin birləşdiyi qa­ran­lıq məkanda yerləşən Bakirdağdır.

Dəmirdağ göyün 12-ci qatına qədər yüksəlirmiş.

Yerlə göyü birləşdirən Dünya Dağının zirvəsi qızıl, əyilməz his­səsi – ortası dəmir, ayağı – aşağısı bakirdən (misdən) imiş.

Bu səbəbdən də Türkün ən qüdrətli şəxsiyyətlərinin – Çin­giz­xanın (Timurçin), Topal Teymurun adı Dəmirdağdan gö­tü­rül­müş­dü. Yeri gəlmişkən, Stalin də özünü onlara bənzətmək is­tə­miş­di.

Azərbaycan türklərinin dillər əzbəri olan bir sıra bayatıların dağ­lara müraciətlə (A dağlar, ulu dağlar…) başlanması, ulula­rı­mı­zın dərdlərini ulu dağlarla bölüşməsi də Dünya dağına inam­dan yaranmışdır:

A dağlar, ulu dağlar,

Çeşməli, sulu dağlar…

Dağın müqəddəs yer olmasına inamı əks etdirən misralara da rast gəlirik:

Dağ aşıb binə gəlləm,

İmana, dinə gəlləm…

İnsanın dağa ayaq basıb qayıtması ilə dinə, imana gəlməsi qə­ribə deyilmi? Yaxud dağların soyuq qarını yarasına dərman ki­mi sarımaq istəyənin deyimində səcdə, ehtiram hiss olunmur­mu?

Dağların qarı dərman,

Yarama sarı dərman…

Eləcə də xəstəsinə şəfa tapmaq üçün dağlarda sakin olan şəxs ümidsiz qayıtsa da (xəstə öldüyü üçün), onu töhmətləməyə di­li gəlmir, hətta oxşayır da:

İnci dağlar, dürr dağlar,

Gül açıb salı dağlar.

Gəlmişdim xəstə görəm,

Xəstə köçüb, yurd ağlar.

Çünki «ulu, qoca dağ» «Munisnamə»də və Günəş miflərində de­yildiyi kimi, Tanrının məskənidir:

…A dağlar, uca dağlar,

Dərd bilən qoca dağlar…

Miflər həm də kult ənənələrinin bir nəsildən başqasına ötürülməsinin vasitəsi olmuşdur.

Azərbaycan mifoloji sistemində və inanclarında ağac (ağac pirlərinə bu gün də paltarlarından bir hissə qoparıb asanlar var), dağ, qaya, su, bulaq, ilan (ilan pirləri), öküz, inək, at, ocaq, ata, ana, baba (Şəkidə Babaratma piri, Ağdaşda Gündoğdu baba ziyarətgahı və s.) kultlarının izlərinə rast gəlirik.

Azərbaycanın Eldəgizlər sülasinin vəliəhdlərinin böyük mü­əllimi, gəncəli əl-Ustadın «Munisnamə» (XII əsrdə yazıl-mış­dır, kitabın əlyazması 1920-ci ildə Gəncədən Londona apa­rıl­mış, hal-hazırda əsərin yeganə nüsxəsi «Britaniya» muzeyin­də saxlanılır) əsərində Qaf dağı haqqında yazılanlar atəş­pə­rəst­lə­rin Alburuz Dünya Dağına aid təsəvvürlərini tamamlayır. Ka­ina­tın başlanğıcı, çoxsaylı başqa dünyalara gedən yollar da Qaf da­ğın­da göstərilir. Yer üzünün bütün torpaqları ora bağlanır. Ka­ina­tın düz ortasında yerləşdiyi üçün dünya onun zirvəsindən no­xud boyda görünür. Qaf mavi zümrüddən yaradılmışdır. Əl-Us­tad yazır: «Əsatir qoruyucularının bəziləri söyləyirlər ki, Qaf an­caq xrizolitdən (qızılaçalar yaşılımtıl-sarı rəngli qiymətli daş) iba­rətdir və dünya üzərindəki göy ona görə mavidir ki, onda xri­zo­lit-dağ əks olunur»[1]. Dünyanın bütün damarları Qaf dağının ha­misi – qoruyucusu Hərkayılınəlində cəmləşirdi. Dünyada elə bir şəhər, kənd, vilayət, ölkə, guşə yox idi ki, yeraltı damarları ilə Qaf dağlarına bağlanmasın. Allahın hansı ölkəyə qəzəbi tut­sa, Hərkayıl onun su damarlarını kəsirdi, nəmliyin qarşısı alı­nır­dı, orada quraqlıq və fəlakət baş alıb gedirdi; bütün bulaqlar, arx­lar, çaylar quruyur, bitkilər, otlar susuzluqdan məhv olurdu. Zəl­zələnin də baş verməsinə səbəb tanrının insanlara qəzəbidir. Hə­kayıl ulu Allahdan əmr alan kimi, adamları qorxutmaq məq­sə­dilə o diyarın Qafdakı damarlarını bərk-bərk silkələyir, nə­ti­cə­də yerin altı üstünə çevrilir, ya da yer yarılıb, bütün canlıları udur. Hərkayıl deyirdi: «Tanrının buyruğu olsa, Qaf dağından ke­çən bütün damarlara küy vuraram, dünya cəhənnəm tək can­lı­la­rın başına daralar. Lakin Yaradanın qayğısı ilə çoxlarının qul­lu­ğunda dururam, böyük günah işlədənlərin isə yaşadıqları əra­zi­lərin damarlarını burub onları min cür əziyyətə düçar edirəm». Dün­yanı idarə edən Qaf dağı nəhəng öküzün başındakı 2 buy­nu­zu­nun arasında yerləşir. Bu öküzün böyüklüyü 1000 illik yol mə­safəsinə bərabərdir.

Qaf dağının qoruyucusu Hərkayıl yunanlara saklardan ke­çən mifik mədəni qəhrəman Heraklı xatırladır. F.Cəlilov hələ ke­çən əsrin 80-ci illərində Heredota istinadən belə bir fikir irəli sür­müşdü ki, bu obrazın mənşəyi prototürk tayfalarına bağlanır. Mü­qayisə üçün türk eposlarının özəyində duran «Qoroğ-lu/Koroğlu» mifinin tarixi köklərinə baş vuraraq yazırdı ki, «Ko­roğ­lu adının qədim anlamı, semantikası ilə gerçəkləşən qəh­rə­man­lıq səfərləri yunan və italyan mifologiyasında dəyişmədiyi ki­mi, adın özü də tərcümə olunmadan saxlanmışdır:

Kor-oğlu – azər;

Qor-oğlu – türkmən;

Her-akle(s) – yunan;

Xer–okle – etrusk;

Her-(o)kul(s) –latın. Beləliklə, saqat soykökü rəvayətinin yu­nanlı informatoruna görə, Herakl saqatların ulu babası olan Skitin atasıdır. Herakl isə yunan mifologiyasında Olimpin baş tan­rısı Zevsin dünya gözəli Amenadan doğulan oğludur»[2]. Krım əha­lisinin dilindən yazıya alınmış «Herakl və skiflər» adlı mifdə gös­tərilir ki, Herakl öküzlə boya-başa çatdığı diyarda yer şum­la­yır­mış. Toxumları səpib qurtarır, dincini almaq istəyir. Hava so­yuq imiş, onu göy çəmənlikdə qəflətən yuxu tutur. Ayı-landa gö­rür ki, atı və arabası yoxdur. Peşmançılıq çəkən Herakl ax­ta­rı­şa başlayır. Xeyli gəzib-dolaşandan sonra qarşısına qəribə bir məx­luq çıxır ki, bədəni beldən yuxarı gözəl qız, kəmər yerindən aşa­ğı isə ilan idi. Təəccüblənərək ondan soruşur:

«Sən kimsən?»

İlan-qadın cavab verir:

«Mən Apa (Ana) ilahəyəm». Herakl xəbər alır: «Apa tanrı, sən mənim atımı görməmisən?»

İlan-qadın deyir:

«Atın və araban məndədir. Onları ancaq bir şərtlə sənə qay­tararam: bir müddət burada qalıb mənim ərim olacaqsan».

Herakl payi-piyada dünyanın o biri başında yerləşən və­tə­ni­nə dönə bilməyəcəyini anlayır və Apa tanrının yanında qal­ma­ğa razılaşır. İlan-qadın atı və arabanı qaytarmağa tələsmir, ona gö­rə ki, Herakla vurulmuşdu. Onlar o vaxta qədər birlikdə ya­şa­yır­lar ki, üç uşaqları dünyaya gəlir. Bundan sonra Apa atı və ara­ba­nı Herakla verib deyir:

«Səndən ayrılmaq istəməsəm də, yurdun üçün darıxdığını du­yuram. Verdiyim sözün üstündə dururam. Atını və arabanı ge­ri qaytarıram. Ancaq söylə görüm, oğlanların böyüyəndən sonra nə edim? Onları sənin yanına yollayım, yoxsa öz ölkəmdə sax­la­yım?»

Herakl belə qərar gəlir: üstü qızıl kasalı kəmərini belindən açır, sonra yayını dartıb gərilmiş ipi bağladığını və oxu necə at­dı­ğını göstərir. Onları Apa tanrıya verib bildirir: «Oğlanlarım bö­yüyüb kişiləşəndə qoy kəmərimi bellərinə bağlasındar və ya­yı­mı çəkib sahmanlasınlar. Kəmərim onlardan hansının belinə gəlsə və kim yay-oxumu mənim kimi sahmanlaya bilsə, ya­nın­da saxla. Yayımın gərilmiş ipini bağlamağı bacarmayanı və kə­mər belinə gəlməyəni qov getsin».

İllər keçir. Heraklın oğlanları böyüyürlər. Apa tanrı ata­la­rının kəmərini və ox-yayını gətirib övladlarının qarşısına qoyur. Kə­mər iki oğlunun belinə çox geniş olur. Onlar qızıl kasaların ağır­lığını daşıya bilmir. Böyük və ortancıl qardaşın yayın gə­ril­miş ipini də çəkib bağlamağa gücləri çatmır. Hər ikisini ölkədən qo­vurlar. Heraklın kəməri üçüncü oğulun belinə gəlir və o, yayı at­ası kimi qaydasına salıb oxu sərrast atır. Bu, kiçik oğul Skif idi. Skif ölkədə Apa tanrının himayəsində qalır və ondan skif tay­fası törəyir. Skiflər Heraklın öküzlərlə yer şumladığı Tavr və Dnepr ətrafı çöllərdə məskunlaşırlar[3]. Göründüyü kimi, pro­to­türk tayfalarının kök saldığı ərazilərin müasir əhalisinin yad­da­şın­da Herakl mənşəcə yunanlı deyil. O, türkün bir qolunun ulu əc­dadı Oğuz kimi üç oğlunun içərisindən ancaq ox-yayla bağ­la­na­nı seçib yeni nəslin başında durmasına razılıq verir. Bizə elə gə­lir ki, «Munisnamə»də «Hərkayl /Qerkayl» kimi xatırlanan de­miurq daha dərin qatlardan gəlir və «Avesta»dakı «Hara-Bə­ra­zayt»ın, yunan-sarmat-skiflərdəki «Herakl»ın, türk-azər­bay­can­lılardakı «Qoroğlu /Koroğlu»nun kökünün başlanğıcında da­yanır. Çünki sadalananların hamısı dağla bağlanır, işıq-qa­ran­lı­ğı, göy-yeri mənalandırır.

Hərkayıl-Koroğlu mifinin mayasında duran motivlər çox qə­dim zamanlardan Qərb dünyasının diqqətini özünə cəlb et­miş­dir. Belə ki, Bizans tarixçisi Prisk Atillanın sehirli qılıncıdan bəhs açaraq bildirmişdi: «Təbiidir, Atilla elə zənn etməli idi ki, onu böyük uğurlu tale gözləyir. Mars qılıncı tapılanda o, buna da­ha çox inanmağa başlayır. Mars qılıncını skif çarları həmişə öz yanlarında saxlayırdılar[4]. Prisk qılıncın necə meydana gəl­mə­si­ni də Qafqaz və Kiçik Asiya skiflərinin əfsanələrinə əsasən açıq­layır. Bir naxırçı görür ki, ilxısındakı düyə axsayır. Hey­va­nın qıçında elə böyük yara əmələ gəlib ki, səbəbini ay­dın­laş­dır­maq çətindir. Naxırçı narahatlıq keçirərək qanlı izə düşür və ye­rə basdırılmış qılıncla rastlaşır. Demə, düyə qılıncın şiş ucunu ba­sıbmış. Naxırçı yeri qazıb qılıncı çıxardır və Atillaya hədiyyə apa­rır. Prisk yazır ki, «O, qılıncı böyük sevinclə qarşılayır və özü­nü elə sadəlövh göstərir ki, guya dünyanın hakimi se­çil­miş­dir, çünki qılınc Marsdan (müqayisə et: «Koroğlu» eposundakı Mis­ri qılınc ildırım daşından düzəldilir. Mahiyyət etibari ilə epi­zod­ların oxşarlığı və qılıncların adlarındakı səsləşmə təsadüfi de­yil) idi. Bu, onun müharibələrdə üstünlük qazanacağından xə­bər verirdi»[5] [180, 60]. Bu fakt göstərir ki, Koroğlunun Misri qı­lın­cı haqqındakı mifik təsəvvürlər Qafqazda yaşayan skiflərə və hun­lara bəlli idi. Məhz Atillanın tarixi qəhrəmanlığı çağlarında ye­rə basdırılmış sakral silahı İldırım (Mars) qılıncına çe­vir­miş­di­lər. Lakin Koroğlunun Hərkayıl, Targi-Tay, Herakl və Atilla ilə bağlanan kökləri çox dərin qatlarda yerləşsə də, mif motivin epos­laşması son orta əsrlər dövrünə düşür. B.A.Karrıyevin söz­lə­ri ilə desək, «Koroğlu»nun Azərbaycanda doğulan tarixi nü­və­si mövcud epik folklor ənənələri əsasında qurulmuşdur. Epos­la­şanda mif yaradıcılığı elementlərindən uzaqlaşdırılmış, gerçək tö­rən quruluşu və normal təsəvvürlər əks etdirilmişdir»[6]. Lakin epik ənənədə Koroğlu xəttinin bir çox xalqlar arasında geniş ya­yıl­ması Azərbaycan mifik təfəkkürünün təsiri kimi qiymətlən­di­ril­məlidir. Beləliklə, mifik Dünya Dağı Elburusun qoynundakı qo­şa bulaqdan dirilik suyunu içən Koroğlu–Hərkayıl sonralar işı­ğın, odun da qoruyucusu olmuşdur.


[1] Абу-Бакр ибн Хосров ал-Устад. Мунис-наме / пер. и примеч. Р.М.Али-ева. – Б., Язычы, 1991, 584 с. 561.

[2] Ağasıoğlu F. Azər xalqı (Seçmə yazılar). – B., «Ağrıdağ» nəşriyyatı, 2000, s. 92-93.

[3] Легенды Крыма. Составител Г.Таран, предисловие М.Ф.Рыльского. – Симферополь, 1974, с. 9-10.

[4] Bax: Дюмезиль Ж. Скифы и нарты. Сокр. пер. с франц. А.З.Алмазовой. – М.: Наука, 1990, с. 59.

[5] Yenə orada, с. 60.

[6] Каррыев Б.А. Эпические сказания о Кер-оглы у тюрко-язычных наро-дов. /Исследования по теории и истории эпоса. – М.: Наука, 1968, с. 8.

Bir cavab yazın

Back to top