Magik mifoloji düşüncə səviyyəsi

Magiya[1] – ilkin görüşlərin elə formasıdır ki, insanlar föv­qəl­təbii qüvvələrin gücü ilə dünyaya (təbiət hadisələrinə, ruh­la­ra, adamların əhval-ruhiyyəsinə, sağlamlığına) təsir etməyin yo­lunun tapılmasına inanırlar. Azərbaycanda əfsun, cadu, sehir, til­sim, fal və duaların toplusu şəklində anılır. Magiya hərəkətlə bağ­lıdır, xüsusi ayinlər şəklində yerinə yetirilir. Formalarının çox­luğu onunla şərtlənir ki, icmanın məişətinin bütün sahələrini öz əhatə dairəsinə alır. Bu əlamətinə görə magiyanın müxtəlif növ­ləri meydana gəlmiş və XX əsrin 20-ci illərində B.K.Ma­li­nov­ski tərəfindən təsnifatı aparılmışdı. Əsasən «ağ magiya» və «qa­ra magiya» şəklində xarakterizə edilməklə xeyirxahlığa, ya da əksinə, bədxahlığa xidmət etməsi vurğulanmışdır.

Magiyaya cadugərlik donu geyindirib araşdırmalardan kə­nar­da qoymaq düzgün deyil. Ona görə ki, ibtidai inanış forma­la­rından biri kimi cəmiyyətin inkişafında müəyyən rol oy­na­mış­dır. Magiyanın əhatə dairəsinə nəzər salanda görürük ki,

a) təsərrüfat magiyası ilə günəşi, yağışı çağırır və ovun uğur­luluğunu təmin edirdilər;
b) ağ magiya – xəstəliklərin müalicəsi üçün yararlı sayı-lırdı;
v) qara magiya – şər işlərin icrasını gerçəkləşdirirdi;
q) qoruyucu, yaxud xilasedici magiya – körpələri, uzaq səfərlərdə və döyüşlərdə olanları bəlalardan qurtarırdı;
d) məhsuldarlıq magiyası – bolluğun, bərəkətin təminat-çısına çevrilirdi.

Magizmin xüsusiyyətlərindən elmi şəkildə ilk dəfə E.Tay­lor­la C.Frezer, sonra isə B.K.Malinovski, L.Levi-Bryul, K.Levi-Stros və b. bəhs açmışlar. «Sirli biliklərin toplusu», «ideyaların as­sosiasiyasına əsaslanan hərəkətlər» şəklində qiymətləndirdiyi ma­giyanın cəmiyyətin inkişaf tarixində tutduğu yeri müəy­yən­ləş­dirərkən E.Taylor magiyanı sivilizasiyanın ən aşağı pilləsi he­sab edərək yazırdı ki, «əqli inkişafa az yer ayrıldığından ibtidai cə­miy­yətlərdə magiya bütün gücü ilə meydan sulayır. Vəhşilərin ma­giya ilə bağlı bəzi adət və vərdişləri əsaslı şəkildə də­yiş­diril­mə­li­dir. Bununla belə yuxarıya doğru addımladıqca da magiya özü­nə müəyyən yer almağı bacarır»[2]. C.Frezer müxtəlif xalq­la­rın folklorundan əldə etdiyi materialları ümumiləşdirərək belə qə­naətə gəlmişdi ki, maqiyanın ayinləri oxşar və bir-birinin ar­dın­ca sıralanan yalançı səbəb-axtarış hadisələri əsasında yaran­mış və iki tipdə özünü göstərmişdir:

A. Qo­meopatik (təqlidi) magiyada funksiyaların yamsı-lanması üçün oxşarlıqlar ön plana çəkilirdi. Əsas şərti varlıqların bən­zər­lə­rini müəyyənləşdirmək idi. Məsələn, düşməni öldürmək məq­sə­di ilə keçirilən ayin onun şəklinin məhvi ilə başa çatırdı. Elə zənn edilirdi ki, insanın kağız üzərindəki əksi onun canlı ox­şarıdır.

B. Kontaqioz (yoluxdurucu) magiyanın əsas əlaməti isə yolux­dur­ma və toxundurmadır. Bu formanın əsas şərti əlaqə ya­rat­maq­dır. Seçilmiş, yaxud xüsusi hazırlanmış məhlulu (şirəni) qa­rış­dırıb adamlara içirdirdilər, ya da düşmənin saçından, pal­ta­rı­nın bir hissəsindən vasitə kimi faydalanırdılar. Hər iki növ ma­gi­ya xalq arasında sevilən sayılır və «ağ magiya» kimi xarakterizə edi­lirdi.

Əski azərbaycanlılar qorxunu götürməkdən ötrü (bəzi kənd­lərdə indi də icra olunur) cəftə suyu verirdilər. Cəftə iri dar­va­zaların üstündə qapını döyməkdən ötrü qoyulan məişət əş­ya­sı­dır. Onun çəkicini adi suya salır, alınan yaxalantını magik gücə ma­lik hesab edirdilər. Keçi piyini bədəninə sürtməklə xəstənin sa­ğalacağına ümid bəsləyirdilər. Şər işlərin baş tutması üçün isə qurd yağından və ilan qabığından istifadə edirdilər. Kolu, tikanlı ağac­ların budaqlarını və üzərlik bitkisini evlərin astanasından asır­dılar ki, pis nəzərləri içəri buraxmasın. Bağ-bağata ziyan dəy­məsin deyə itin kəllə sümüyünü çəpərin üstünə sancırdılar.

Bütün ibtidai görüşlərin mayasında insana xas bədən üz­v­lərinin təbiət obyektləri ilə müqayisəsi dururdu. Çünki «ma­gi­ya təbiət qanunlarının yalançı davranış prinsiplərindən asılı, tə­hrif olunmuş sistemi idi; eyni zamanda həm saxta elm, həm də ya­ranışsız incəsənət sayılırdı»[3].Lakin magiyanı «insanın öz hə­rə­kətlərinə təbii prosesləri daxil etmək təşəbbüsü» kimi yozanlar da vardı. K.Levi-Stros yazırdı ki, «magiyanın doğruluğuna inam dünyanı nizamlamaq ehtimalına iradə göstərməkdir»[4].

Oda (atəşə) tapınan qədim Midiya-Azərbaycan tayfaları be­lə hesab edirdilər ki, qonşu toplumlar ölünü basdırmaqla tor­pağın magik gücünü, məhsuldarlığı azaldırlar. Ona görə də me­yi­ti aparıb xüsusi yerlərə qoyurdular və hami quşlar qısa müd­dət­də çürüməyə başlayıb ətrafı zəhərləyən əti dimdiyi ilə sü­mük­dən ayırırdı. Yoluxucu xəstəliyə tutulub ölənləri isə yandı­rır­dılar. Belə zənn edirdilər ki, şərin ziyanverici əlamətlərini özün­də daşıyan o biri dünyaya ancaq odun köməyi ilə gedə bi­lər. Eləcə də mərhumun qohumlarını yaşadıqları ərazidən uzaq­laş­dırır, onlardan bir müddət kimsəsiz yerlərdə qalıb «təmiz­lən­mə­yi»ni tələb edirdilər. Xüsusi yandırıcı materialların köməyi ilə xəstənin yaşadığı evə də od vururdular. Magik təsəvvürə gö­rə, şər ruhlar ölüm yayan vasitəni evə, paltarlara və dünyasını də­yişənin yaxınlarına da ötürmüşdü. Və atəşpərəstlik ma­gi­ya­sı­na əsasən, odun gücü ilə nəzəri cəhətdən şərin bütün əlamətləri in­sanlardan uzaqlaşdırılırdı. Sonralar tibb elmi sübut etdi ki, və­ba xəstəliyinin viruslarını meyiti yandırmaqla tamam aradan gö­tür­mək mümkündür. Faktiki olaraq ulularımızın dəfn ritualında ma­giyanın köməyi ilə ekoloji məsələyə düzgün yanaşılırdı. La­kin bir neçə məsələdə təsadüfi uyğunluq özünü göstərsə də, yo­lu­xucu xəstəliyin aradan qaldırılmasının magiya ilə – fövqəltəbii güc­lə heç bir əlaqəsi yox idi. Elmdə bu, yalançı səbəb-axtarışın nə­ticəsi kimi xarakterizə edilir. Doğrudur, həmin dəfn ritualının «təc­rübəsi» əvvəllər də, indi də tibb elmi üçün yararlı sayılır və dün­yanın hər yerində tətbiq edilir. Belə ki, sürətlə yayılan ça­rə­siz xəstəliklərin qarşısını almaq məqsədilə virusun daşıyıcısına çev­rilən yerləri, ərazini və xəstələri cəmiyyətdən təcrid edirlər, mü­alicə heç bir nəticə vermədikdə hətta yarımcan insanlarla bir­lik­də bütöv kəndi, qəsəbəni yandırırlar.

Ritual-magik praktikanın ən qədim ayinləri ovçuluqla bağ­lı keçirilmişdir. Azərbaycanın Qobustan[5] qayalarındakı rəsm­lər­də ox və kaman əsrində dünyanın dərkinə doğru insanın tə­fək­kü­rün­dəki sıçrayışlar əks etdirilmişdir. A.D.Stolyar Xəzər sa­hil­lə­ri­nin dağlıq hissəsində, Bakı şəhərinin yaxınlığındakı ərazilərdə ya­şamış ulu əcdadı «dünya incəsənətinin əsas predmeti» sayırdı. Doğ­rudan da Qobustan qayaüstü rəsmlərin yaranma tarixinə nə­zər salanda görürük ki, tarixi xronoloji cəhətdən Azərbaycan tür­kü­nün ilk yaradıcılıq işi erkən mezolitdə başlayır, yonma tex­ni­ka­sı ilə hündürlüyü 1,5 m olan antropomorf siluetlər hazırlanır; son mezolit və neolitdə daşların üstünə qravirovka yolu ilə ani­ma­listik süjetlər, oxatanların iştirakı ilə ovçuluq kompo­zisi­ya­la­rı, çoxsaylı «xor» dəstəsi və ekipajlı «günəş qayığı» əks olunur və tunc əsrinin finalınadək stereotip ideoqramlara çevrilən hən­də­si naxışlı konturlarla keçilər sıralanır – bütövlükdə tarixçilərin he­sabladığına görə, «qayaüstü rəsmlər on min illik dövrü əhatə edir»[6].

Magiyaya əsaslanan əski Azərbaycan mifoloji görüşlərinin sə­nəd­ləşməsinin tarixi bu rəsmlərlə başlanır. Qaya üzərindəki qa­dın-kişi əlaqəsinin (animalistik süjetlərin) təsviri yaranışların bü­növrəsinin qoyulması kimi verilir. Yuxarıda qeyd etmişdik ki, Azər­baycanın bəzi bölgələrində keçi piyi indi də insanı sağlam­laş­dıran magik güclərdən biri sayılır. Bu inamın kökü də Qo­bus­tan qayalarındakı ilk keçi görüntüsündədir. K.Levi-Stros ov­çu­luq rituallarının qayaüstü rəsmlərdəki nişanələrini «mədəni evol­yu­­siya» kimi qiymətləndirir və «magiyanın əyaniləşmiş təsviri» he­sab edərək göstərir ki, bu gün ilk baxışda «tarixəqədərki qa­ya­üstü rəsmlər – sayına və mağaranın ən dərin ərazisində yer­ləş­mə­sinə görə bizim üçün utilitar əhəmiyyətini itirmiş sayılır; ora­da­kı rəsmlərin yaradıcıları ovçular idilər: ola bilsin ki, şəkillər də ovçuluq rituallarına xidmət edirmiş»[7]. Beləliklə, insan sirlərə bə­ləd olmağa təbiətin sərt qanunlarını özünə tabe etməklə baş­la­mış­dır. Bu işdə ilk əvvəl magiyaya güvənmiş, əşya və varlıqların föv­qəltəbiiliyinə inanmaqla biri-birinin həyatındakı təhlükələri ya dəf etməyə, uğurların təminatçısına çevrilməyə, ya da baş­qa­sı­nı (düşmənini) bəlalara salmağa çalışmışdır.


[1]Magiya – latın sözüdür, magia – hərfi anlamda əfsunçuluq, cadugərlik, sehirbazlıq deməkdir. Təbiət hadisələrinə, insanlara, ruhlara fövqəltəbii yolla qədim təsir etmək üsuludur. Mərasim anlamında da işlənir.

[2] Тайлор Э.Б. Первобытная культура: пер. с анг. Д.А.Коропчевского. – М.: Политиздат, 1989, с. 92.

[3] Тайлор Э.Б. Первобытная культура: пер. с анг. Д.А.Коропчевского. – М.: Политиздат, 1989, с. 18.

[4] Леви-Строс К. Мифологики. В 4-х тт. Том 2. От мёда к пеплу. / Пер. с франц. Н.Б.Маньковская. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000, 442 с. 149.

[5]Qobustan – Bakının cənubunda, Xəzəryanı dağlıq sahədəki dörd məntəqədə (Böyük Daş dağının aşağı və yuxarı ətəklərində) yaşı 10 000 ili ötən qayaüstü tarixi petroqlif «qalareyası» mövcuddur.

[6] Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. Пер. с англ. Автор дополнительного текста А.Д.Столяр– М.: Прогресс, 1990, с. 114.

[7] Леви-Строс К. Путь масок /Пер. с фр., вступ. ст. и примеч. А.Б.Островского. – М.: Республика, 2000, с.332 (Мыслители ХХ века).

Bir cavab yazın

Back to top