Fetişist və kultçuluq mifoloji düşüncə səviyyələri

Fetişizm[1] – maddi əşyalara itaətə əsaslanan dünyagö­rüşü­dür. Belə ki, magiya mərhələsindən sonra fövqəltəbiiliyin xüsusi pred­metlər vasitəsi ilə həyata tətbiqinə inam yaranır. Dua və əf­sun­larla təbiətə təsir etməyin mümkünlüyünə razılaşan ulu əcdad işi­ni daha sistemli qurmaq məqsədilə xüsusi sehirli vasitələr dü­şün­məyə başlayır. E.Taylora görə, fetişizm animizmin bir for­ma­sıdır, fetiş isə ruhların yerləşdiyi məkandır[2]. Birinci qənaəti də­qiqləşdirmək lazım gəlir. Çünki fetişizm əslində animizmin əş­yalarla təsdiqlənməsi tələb olunan formasıdır. Beləliklə, mü­qəd­dəsləşdirilən bütün maddi əşyalar fetiş kimi qəbul olunurdu. De­mək olar ki, dinlərin hamısında xüsusi predmetlər var ki, ona itaət və ibadət edirlər. Xristianlıqda xaç, «Tovrat» və ikona, is­lam­da Kəbədəki qara daş və «Quran» dindarlar tərəfindən qeyri-adi­lik dərəcəsinə qaldırılıb fetişləşdirilmişdir.

Azərbaycan mifik görüşlərində fetişizm özünə xüsusi yer tu­tur. Türk təfəkküründə fetişləşən varlıqlardan ilkini odun əldə edil­məsi ilə yaranmışdır. Mağaralarda qalanan ocaqlar müqəd-dəs­ləş­dirilərək nəslin davamlılığını bildirmişdir. Təsadüfi deyil ki, dilimizin məhsulu olan «ocaq» sözü arxetipik simvola çev­ri­lə­rək əksər xalqlara keçmiş və eyni mənada işlənmişdir. Ümu­miy­yətlə, Azərbaycan xalqının nəzərində kiçik məişət əşya-la­rın­dan tutmuş silahlara (ox, yay, qılınc), bulaqlara, təpələrə, qa­ya­lara kimi hamısı ilahiləşdirilib tarixin müxtəlif dönəmlərində in­sanların ümid yerinə çevrilmişdir. Nağıl və eposlarımızda bir sil­silə sehirli əşyalar və vasitələr təsvir edilir ki, qeyri-adi işləri ye­rinə yetirir, möcüzələr törədir. Əvvəllər onların fetiş şəklində xalq arasında qəbul edildiyi şübhəsizdir. Talisman və amuletlər də fetişləşdirilmiş predmetlər sırasında durur. Maddi əşyalara və var­lıqlara fetişizm mövqeyindən yanaşılması itaət və ibadətin da­ha universal dayağını – kultları meydana gətirmişdir.


[1] Fetişizm – fransız sözüdür, fétichisme // fétiche – idol, talisman deməkdir. Fövqəltəbii xüsusiyyətlər şamil edilmiş madi əşyalara dini itaət kimi başa düşülür. Termini ilk dəfə hollandiyalı səyyah V.Bosman (XVIII əsrin əvvəllərində) işlətmiş, fransız tədqiqatçısı Ş. De Bros isə «Fetiş tanrılarının kultu» (1760) əsərində misir, yunan, roma dinləri əsasında geniş təhlilini vermişdir.

[2] Тайлор Э.Б. Первобытная культура: пер. с анг. Д.А.Коропчевского. – М.: Политиздат, 1989, с. 331-332.

Bir cavab yazın

Back to top