Mif və qloballaşma

Milyon il əvvəllər – hələ mədəniyyətin və təkamülün gös­tə­riciləri nəzərə çarpmayan çağlarda insanların dünya, həyat, za­man, məkan və kəmiyyətlə bağlı görüşlərinin əsasını primitiv tə­bi­ət obrazları təşkil etmiş, ilkin bədii yaradıcılıq forması kimi mi­fologiyanın bəzi ünsürləri meydana gəlmiş və ulu əcdad var­lıq­ların necə yaranması barədə sorğuya cavab axtarmışdır. Din, elm, incəsənət, ədəbiyyat və fəlsəfi düşüncənin tarixi köklərində du­ran miflərin arxaik rituallarla sintezi bayram və şənlikləri, dav­ranış və münasibətləri, adətləri nizamlamışdır. Gecə və Gün­düz, Günəş və Ay, Göy və Yer, Su və Odun mifologiyada izləri – sim­vollaşmış obrazları bütün zamanlarda inkişafın özülündə dur­muş, ən çətin anlarda insanın ümid, inam yeri, təsəllisi, yar­dım­çısına çevrilmişdir. Bəs mifik obrazlar necə yaranıb ilkin tə­səv­vürlərdə özünə geniş yer almışdır? Miflərin insan ağlından kə­narda, yaxud kortəbii şəkildə doğulması ilə yanaşı başqa qə­na­ətlər də irəli sürülür. Ehtimal olunur ki, planetimizdə məlum si­vilizasiyadan çox-çox əvvəllər özgə həyat və mədəniyyətlər var imiş. Yer kürəsində baş verən qlobal qəza (tufan, buzlaşma, as­teroidlə toqquşma, yerdəyişmə) nəticəsində tamam silinsə və mad­di dəlillər itib-batsa da, izləri telepatik yolla mifik obrazlar ha­lında yeni doğulan şüurlu varlığın beyninə, yaxud dünyanı, ka­inatı idarə edən qüvvə, xüsusi enerji vasitəsi ilə hazır şəkildə in­sanın yaddaşına ötürülmüşdür. “Mifləri özgə planetlilər gətirib ulu əcdada vermişlər” – fərziyəsini də irəli sürürlər. Lakin bəşər oğ­lunun mədəni inkişafının təbii axarına nəzər salanda görürük ki, dünyanın dərkinə doğru çox uzun, yorucu yol gedilmiş və tə­bi­ət hadisələrinin qəribə şəkildə obrazlaşdırılaraq anlaşıl­ması­nın, daha doğrusu, mənəvi mədəniyyətin ilkin qaynaqlarının ya­ran­­ma­sının öz amilləri olmuşdur.

Təsəvvürə gətirək ki, bir şəxs meşənin dərinliklərində azıb uzun müddət kimsəsiz yerdə, cəmiyyətdən uzaqda yaşayır, ya­xud bir adaya düşüb tək-tənha ömür sürmək məcburiyyətində qa­lır. Müasir sivilizasiyanın əlamətlərindən onun yanında heç nə yox­dur. Paltarını da Adəm, Həvva kimi əncir yarpaqlarından dü­zəl­dib, ya da Robinzon Kruzonun yolu ilə gedib. Təbiətlə tək­bə­tək qalıb zaman hissini itirdikdə ona nə yardım edə bilər? İşıqlı göy, günəş, qaranlıqda işaran ulduzlar və ay. Təbiət ha­di­sə­lə­ri­nin eyni qaydada təkrarlanması – gecənin gündüzlə əvəzlənməsi, fə­sil­lərin dəyişməsi, ətrafdakı varlıqların yaranıb yoxa çıxması, baş­qalaşması ilk baxışda onda elə təsəvvür oyadacaq ki, bütün bun­lar hansısa qüvvənin iradəsi ilə qanunauyğun halda yerinə ye­tirilir, təbiətin özündə bir ritm, ahəng, canlılıq var. Və “mö­cü­zə­lər”in göydən, günəşdən, ulduzlardan asılılığını zənn edəcək. Çün­ki ən vahiməli, sıxıntılı çağlarında onların himayəsini, ya­xın­lığını duyacaq. Dərd-sərini ulduzlara danışacaq, ümidlərini on­lara bağlayacaq. Ona görə ki, onun yanında başqa həmsöhbəti yox­dur. Göydəki işartılar, yerdəki ağaclar, heyvanlar və quşlarla da tezliklə “dil tapacaq”. Əgər adada günəş, ay və ulduzlar yoxa çıx­sa, o adamın bağrı çatlayar, elə bilər ki, dünyanın axırıdır… Qə­dim çağlarda da belə olmuşdur. Zamanın və məkanın müəy­yən­ləşməsində ulu əcdadın köməyinə çatan ilk vasitə göydəki işar­tılar idi. Ulu əcdad gündüzlər ov ovlamış, qaranlıq düşəndə isə bir mağaraya çəkilib dincəlmişdir. Yazda əkmiş, payızda məh­sul toplamışdır. Vaxtın işıqlı hissəsində başı işə-gücə qa­rış­mış, qaranlıqda isə imkan tapıb həyat, tale, dünya haqqında dü­şün­cə­lərə dalmışdır. Günün bir yarısı zəhmətlə, o biri yarısı gö­tür-qoy etməklə keçmişdir. Mirça Eliada göstərir ki, biz tarixə bağ­landığımız kimi arxaik cəmiyyətin insanı da daim kainatla və kos­mik ritmlə nəfəs alırdı. Lakin bu o demək deyil ki, birincidə ikin­cinin əlamətləri özünə yer tapmır, eləcə də əksinə. Doğ­ru­dur, arxaik cəmiyyətdə də “tarixin hansısa forması” nəzərə çar­pır, ancaq Kosmos=Təbiət=İlahilik üstünlüyünü əldən vermir. Ey­ni zamanda müasir cəmiyyət tarixi hadisələr zəncirini yüksək də­yərləndirir, ancaq baş vermişlərin mahiyyətinin açılmasında ar­xaik dərkin olduğunu da inkar etmir.

Hər bir normal adam işdən evə dönəndən sonra çox hal­lar­da televizora baxır, yaxud mətbuatla tanış olur ki, dünya barədə tə­zə informasiya toplasın. Kitab-yazı yaranmamışdan qabaq isə in­sanlar gündüzlər qazandıqlarını, aldıqları təəssüratları gecələr ul­duzlarla bölüşürdülər. O səbəbə ki, ulduzlu göy həmişə möv­cud idi. Zülmət gecədə kainatın dərinliklərində sayrışan ulduzlar hə­rəkətləri – yerlərini dəyişmələri, yaranıb itmələri, işıqlarının aza­lıb-çoxalmaları ilə sanki yerdəki həyatın təkrarını göstərmiş və insanların gələcək fəaliyyətini nizamlamışlar. Platon təsadüfi de­məyib ki, “Əgər biz göyü, günəşi və ulduzları heç vaxt gör­mə­səy­dik, dünyanın təbiəti barədə bir söz də olsa deyə bilməzdik. Elə ki, gecə ilə gündüzü, ayların bir-birini əvəz etməklə dövr­ləş­mə­sini, günlərin bərabərliyini anladıq, günəşin eyni qaydada çı­xıb-batmasına baxdıq, gözlərimiz önündə saylar canlandı, za­man anlayışını dərk etdik və dünyanı öyrənməyə kökləndik”.

Bütün bunlar onu göstərir ki, qədimlərdə elm, incəsənət və din sintez şəklində idi. Onlar inkişafın müəyyən mərhələsində bir­-birindən ayrılmışdır. Hər üçünün vahid kökü var ki, bunu mü­asir elm mif, yaxud mifologiya adlandırır. Dünyanın ilkin tə­səv­vürlər toplusu sayılan mifologiya elə bir müdriklik zirvəsidir ki, öz əhəmiyyətini, dəyərini, heç vaxt itirməyəcək. Çünki mi­fo­lo­giyanın tipik obrazları insanı zamanın çox dərin qatlarına apa­rır, orada bütün maddi və mənəvi yaranışların rüşeymlərini tap­maq mümkündür.

Dünyanın tam modeli ilk dəfə mifologiyada əks etdiril­miş­dir. Bütün millətləri vahid dünya evinin sakinləri kimi düşünü­lüb bir mərkəzdən idarə olunması ideyası da birinci olaraq ən əs­ki təsəvvürlərdə özünə yer tapmışdır. Ulu əcdadın düşüncəsində can­lı-cansız bütün varlıqlar Göylə Yerin izdivacından törə­miş­dir. Kainatdakı iri cisimlərdən tutmuş torpaq üzərindəki ən kiçik hə­şa­rat­laradək – hər birinin mənşəyi bir nöqtədə birləşir. Və elə bir varlıq yoxdur ki, onun mifoloji sistemlərdə öz yeri, fərqli cə­hə­ti, xüsusi funksiyası göstərilməsin. Canlı-cansız – hər şey ya­ra­nıb fəaliyyət dövrünü keçdikdən sonra kökünə dönür. Ümu­miy­yətlə, dünya ölkələrinin inteqrasiyası, müxtəlif xalqların si­ya­si-iqtisadi amillərə görə bir məkanda birləşmək meyllərinın baş­lan­ğıcı müxtəlif çağlarla əlaqələndirilsə də, XV yüzillikdən aşa­ğı adladılmır və əksəriyyət XX əsrdə kapitalizmin sürətlə in­ki­şa­fı­nı, bazar iqtisadiyyatının durmadan genişlənməsini əsas tə­kan­ve­rici amili sayır. Göründüyü kimi, qloballaşmanın ger­çək­ləş­mə­si son dövrlərdə baş versə də, ideya şəklində meydana gəl­mə­si tarixi çox qədimdir, kökü ilkin mifoloji görüşlərədək uzanıb çox dərin qatlara gedir.

Tədqiqatçılar qloballaşmanı Yer kürəsində bütün ictimai fə­aliyyətin beynəlmiləlləşməsi kimi qəbul edir və “bəşəriyyətin so­sial-mədəni, iqtisadi, siyasi və digər əlaqələrinin, qarşılıqlı tə­sir­lər və münasibətlərinin vahid sistemə daxil olmasını” irəli sü­rür­lər. Əgər müasir dövrdə dünyadakı varlıqların, xüsusilə in­san­ların fərdilikdən kollektivləşməyə, kütləviləşməyə, mil­li­lik­dən beynəlmiləlləşməyə doğru qloballaşması iqtisadi amillər əsa­sında gerçəkləşirsə, ilkin mifoloji təsəvvürlərdə ibtidai for­ma­da irəli sürülən strukturlarda məsələ yuxarıdan aşağıya prin­si­pi ilə təsvir edilirdi. Başqa sözlə, qlobal hadisə və cisimlər par­ça­lanmağa, ayrılmağa, xırdalanmağa başlayırdı. Bir əski türk epo­sunda göstərilir ki, oğuzlar lap başlanğıcda bütövdən iki isti­qa­mətdə törəmiş altı varlıqdan formalaşmışlar. Oğuz Ya­ra­dı­cı­nın funksiyasını yerinə yetirərkən birinci halda göy rəngli ay işı­ğın­da yerə enən qızla izdivacda olur, Gün, Ay, Ulduz dünyaya gə­lir. O, ikinci dəfə taleyini dünya suyunun ortasındakı dünya ağa­cında oturmuş gözəllə bağlayır və Göy, Dağ, Dəniz yaranır. İn­san toplumları – türk soyları məhz bu altı təbiət varlıqlarından (gün, ay, ulduz, göy, dağ və dəniz) törəyib Yer üzünə yayılır, bö­yük ərazilərdə məskunlaşır. Yaxud yunanlara saklardan keç­di­yi ehtimal olunan Prometey mifində odun bəşər oğluna hədiyyə edil­məsi ilə çox mühüm qlobal məsələlərin əsası qoyulur. İlk növ­bədə sivilizasiyalı cəmiyyətlərin yaranmasına münbit şərait ya­ra­nır. Soyuq, daş mağaralar daimi yurd-yuva, ocaqlarla əvəz­lə­nir. Mədəniyyət ünsürləri, ictimai münasibətlər, tayfalararası əla­qələr inkişafın başlanğıcından xəbər verir. A.Berdsonun 1932-ci ildə mənbəyini – tarixi köklərini din və əxlaqla bağladığı “açıq cəmiyyət” ideyası da ilk olaraq mifik görüşlərdə özünə yer al­misdir. Oğuzun haqqa, ədalətə əsaslanan xaqanlığında qapalı, to­tal idarəçilikdən əsər-əlamət nəzərə çarpmır. Hər şey ağlın kö­mə­yi ilə həyata keçirilir, güc, zorakılıq, hiylə ancaq şərə qarşı tət­biq edilir. Mifoloji görüşlərdə qlobal dünya dövləti yaratmaq ide­yasını ilk həyata keçirən şəxs Oğuzdur. Dahi Nizami Gəncəvi isə “İskəndərnamə” əsərində məhz Şərqi və Qərbi birləşdirib ta­rix­də birinci gerçək dünya imperiyası yaratmaq təşəbbüsünü irəli sürən makendoniyalı İskəndərin obrazını yaratmış və ilk növ­bədə türk mifoloji təfəkkürünün ən möhtəşəm abidəsindən – “Oğuz kağan” dastanından gen-bol faydalanmışdır. Bu gün bey­nəl­xalq terrorizm əleyhinə mübarizə qlobal problemlərdən biri ki­mi meydana atılır, onu aradan qaldırmaq üçün bütün vasitələrə əl atılması məqbul sayılır. Qəribədir ki, Kıl-barakların əməl­lə­rin­dən bezən Oğuzun gördüyü tədbirlər də vəhşiliyə, barbarlığa son qoymağa yönəlmişdi. Və Nizami son poemasında “azad və xoş­bəxt cəmiyyət” ideyası ortaya atır. Bu, indiyədək təd­qi­qat­çı­lar tərəfindən intibah şairinin utopiyası kimi xarakterizə edilirdi. La­kin bir cəhət unudulurdu ki, şairin bütün əsərlərindən qırmızı xət­lə keçən atəşpərəstlik məsələləri həmin təsvirin də əsasında du­rur. “Avesta”dakı “Yim haqqında mif” mətnində xeyir tanrısı Ahur-Məzd peyğəmbər Zaratuştra “qızıl dövr”də yaranan bə­rə­kət­li dünya ölkəsindən danışaraq deyir ki:

“4. Onda, ey Zaratuştr, mən – Ahur-Məzd ona dedim: -“Əgər sən mənim yolumda İnamı öyrənib qorumaqdan imtina edir­sənsə, ey Yim, dünyanı genişləndir, yer üzünün gözətçisi, qo­ru­yucusu və öyrədicisi ol. (Mənim yaratdıqlarımı inkişaf etdir, on­ların qayğısına qal, müdafiəçisi və qoruyucusuna çevril).

5. Bu sözümə həmin gözəl Yim cavab verdi, ey Zaratuştr: -“Mən sənin üçün yaratdığın dünyanı genişləndirərəm. Yer üzü­nün qoruyucusu, xilaskarı, öyrədicisi olaram. Mənim hökm­ran­lı­ğım­da soyuq küləklər, bürkü, bərk istilər, xəstəliklər və ölüm ol­maz…”

Yimin dünya hökmranlığında əmin-amanlıq, haqq-ədalət hökm sürür, bolluq-bərəkət o qədər artıb çoxalır ki, hamı firavan ya­şayır, paxıllığa, hərisliyə ehtiyac duyulmur. Doğruluq, düzlük ha­mının amalına çevrilib. İnsanlar həmişə cavan qalır və dərd-sər­dən uzaqdırlar. Pis işlər, oğurluq, qətl, qarət barədə heç kəsdə təsəv­vür yoxdur. Nizaminin “utopiya”sının əsasında məhz “Avesta”dan alınan bu motiv durur. Maraqlıdır ki, şair atəşpərəstlərin müqəddəs kitabında olduğu şəkildə yaxşı və pis öl­kələri qoşalaşdıraraq yanaşı təsvir edir. “İqbalnamə”nin “İs­kən­dərin şimala çatması və Yəcuc səddini tikməsi” fəslində əv­vəl şərin təmsilçiləri diqqət mərkəzinə çəkilir. Şair göstərir ki:

“Bu dağın dalında, bu daşlıqda
Dəniz kimi geniş bir çöl görürsən,
O çöldə Yəcuc adlı bir xalq
Bizim kimi insandan doğulmuşdur, lakin divə bənzəyir,
Şirlər kimi ürəkləri daş, caynaqları almazdır,
Bəd təbiətli qurdlar kimi rəngləri tutqundur,
Tükləri başlarından ayaqlarına tökülür,
Üzlərində burundan bir nişan görünmür.
Ucalıqda əl boydadırlar, lakin dünyanı yeyərlər,
Heç birisinin isti və soyuqdan qorxusu yoxdur…
Onlarda bir nəfər də allahtanıyan görməzsən…
O qəbilədən bir canlı ölsə,
O çöl və dağda onu da yeyərlər…”

Bir cavab yazın

Back to top