Arxetip

Maraqlıdır ki, bir çox sufilər təsəvvüfümütləq azadlıq, xeyir­xahlıq, qəlb genişliyi və özünə qarşı zülm etməmək kimi başa düşmüşlər. Rüvaym (915-ci ildə ölmüşdür) üzünü gənc İbn Hafifə tutub deyirdi ki, «Sufizmürəyi həqiqət naminə qurban verməkdir, onun haqqındakı boş söhbətlərə həsr etmək deyil».

Deməli, sözün dəyəri xeyirxah əmələ çevrilən anda üzə çıxır və insan ancaq düz işləri ilə Allaha qovuşa bilir.

Bu mənada böyük Azərbaycan şairi Xaqani sufiliyi paklıq ad­landırırdı:

«Mən safam, çünki sufilərin saflığına xidmət edirəm».

Xaqaniyə görə,

Sufilər Xızr kimi kuvşinlərində dirilik suyu gəzdirirlər,
Onların əsaları Musa peyğəmbərin əsası qədər mö­cü­zə­li­dir.

Mövlanə Cəlaləddin Rumi isə «sufizm nədir?» sualına ca­vab axtararkən bildirir ki,

«Təsəvvüf batmanla kədər, qəm gələndə ürəkdə sevinc tap-maqdır».

Göründüyü kimi, K.Yunq da arxetipin – kənar enerji və qüv­vənin mənbəyi haqqında təxminən həmin qənaətlərə gəl-miş­dir.

Alim mədəniyyət obrazlarının təkrarlanmasının səbəbini bü­tün insan ruhlarında mövcud dünyanın eyni şəkildə əks olun­ma­sı ilə şərtləndirirdi. O, E.Teylorun «obrazların öz-özünə doğ­ma­sı» ideyasını eksperimet və dəlillərlə sübuta yetirməyə çalı­şa­raq XX yüzilin əksər alimlərinin razılaşdıqları arxetiplər nə­zə­riy­yəsini irəli sürürdü. Alim «arxetip nədir?» sualına cavab ve­rə­rək yazırdı: «Bu, həmin yaradıcılıq növüdür ki, bir-birinə oxşar mi­foloji təsəvvürləri təkrar istehsal etməyə həmişə hazırdır. Bi­zə elə gəlir ki, arxetiplər yalnız hər zaman təkraralanan tipik təc­rübə deyil, həm də emprik şəkildə həmin təcrübəni təkrarlayan güc, yaxud ənənədir. Hər dəfə yuxuda, fantaziyada, xəyalda, ya da həyatda yeni arxetip meydana gələndə, özü ilə hansısa xüsusi «tə­sir» vasitəsi gətirir, yaxud naməlum qüvvənin köməyi ilə in­san­ları valehetməyə, tilsimləməyə başlayır, hansısa əməlin ye­ri­nə yetirilməsinə geniş yol açır».[1]

Arxetip – obrazın və onun daşıdığı mənanın başlanğıcdakı vəh­dətidir, hər ikisinə aid «xüsusi enerji»dir. O hansısa əbədi hə­qiqət kimi də müəyyənləşə bilər. Lakin onun kokret obrazlaş­mış və simvollaşmış məğzi xarici mühitin – tarixi şəraitin təsiri ilə dəyişir, ona görə də nə olduğunu anlamaq bizim üçün çə­tin­lə­şir. K.Yunq arxetiplə bağlı fikirlərini məhlulun içərisindəki şə­bə­kənin krstallaşması ilə müqayisədə çatdırmağa təşəbbüs edir. Be­lə ki, məhlul isinməklə, yaxud müəyyən vaxt keçəndən sonra bərki­yir, dəmir şəbəkəni içinə alıb kristallaşır. «Kristal şəbəkə hər hansı bir kristala məxsus konkret formanı deyil, streometrik struk­turu müəyyənləşdirir. Kiçik, yaxud böyük ola bilir. Ölçü həddinin sonsuz sayda mövcudluğundan formanın da müx­tə­lif­li­yi­nin sayı-hesabı yoxdur, eləcə də bir neçə bərk maddədən – kris­taldan əmələ gəlir. Bu prosesdə həmişə eyni qalan yeganə cəhət tərkib hissəsindəki həndəsi tənasüblükdür. Bunu arxetipə də şamil etmək olar. Əsas etibarilə, o, adlandırıla və dəyişməz mə­na özəyinə malik ola bilər – lakin heç vaxt konkret görünüş, ha­disə deyil, hər zaman ancaq nöqteyi-nəzər kimi meydana çıxır.»[2] Yəni arxetip həmişə ideyadır, maddilikdən məhrumdur. Mə­sələn, ağzından od püskürən çoxbaşlı əjdaha, dəyirman da­şı­nı ayaqlarına keçirib sürətlə qaçan div obrazları hər zaman tə­səv­vürə gətirilir, lakin heç vaxt gözə görünmür, yəni maddi sub­stan­siyaya çevrilmir, ideya olaraq qalır.

Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, miflərdə deyildiyi kimi, ruh, ağıl, şüur, emosiyalar (bütün müxtəliflikləri ilə birlikdə) Ya­radıcı tərəfindən bir anın içində, bir göz qırpımında insana bəxş edil­məklə o, canlılar arasında fərqləndirilməmişdir. Şüurun in-ki­şafına təkan verən qüvvənin əsasında elə fantastik, təbii və ta­ri­xi-mədəni obrazlar – miflər durur ki, bu gün həm abstraklığı, sak­rallığı, həm primitivliyi, sadəliyi, həm də yerə, torpağa, ya­şa­dı­­ğımız dünyaya, həyata bağlılığı, eləcə də duyğularımıza təsiri, dü­şündürücülüyü və universallığı ilə diqqəti cəlb edir.


[1] Юнг К.Г. Челевек и его символы. СПб, 1996, с. 125.

[2] Юнг К.Г. Челевек и его символы. СПб, 1996, с. 125.

Bir cavab yazın

Back to top