Arxetiplər nəzəriyyəsi

Seçilmiş insanların yaddaşına vəhy vasitəsi ilə hopan «müqəddəs kəlamlar», məhəbbət dastanlarımızda haqq aşıq-larının yuxuda aldıqları butalar həmin «güc»ün mövcudluğunu bü­ruzə verən amillərdir. Bədii yaradıcılıqda «ilham pərisi» kimi sim­vollaşdırılan qeyri-adiliyin də mənbəyi həmin «gücün» əlin-dədir. K.Yunq yuxunun, xəyala dalmanın da səbəbini kənar, gözə­görünməz qüvvə ilə əlaqələndirir. Onun qənaətinə görə, hər bir insanın ruhunda dünya bütöv şəkildə əks olunur və arxetiplər onun məzmunu təşkil edir.

Maraqlıdır ki, arxetiplər təkcə doğuluşu yenicə başa çat-mış qədim, ilkin insanın kortəbii düşüncəsinin məhsulu deyil. O, daim fəaliyyətdə olub təsirini hər an hiss etdirən qeyri-adi ener­ji­dir, iradəmizdən kənardakı gücdür, ruhun dərin qatlarında giz­lə­nən daxili ideyadır, «hadisələrin əvvəldən müəyyənləşdirilmiş sse­narisi»dir. Bu qüvvələr milyon il qabaq insanın psixikasını for­malaşdırdığı kimi, bu gün də davranışlarımızı nizamlayır. Baş­qa sözlə, arxetiplər təkcə ruhun məzmununu təşkil etmir, həm də onun daşıyıcısını – insanı müxtəlif fəaliyyətlərə isti­qa­mət­ləndirir. Daha doğrusu, arxetiplər elə bir təbii enerjidir ki, bizi həyatımız boyu bütöv dünya ilə qırılmaz tellərlə bağlayır. Hə­min enerjinin tükənməsi, yaxud əlaqəsinin kəsilməsi insanın bu dünyadan üzülüşməsi deməkdir. Astrologiyada həmin gücün – enerjinin mənbəyi planetlər sayılır və dünyadakı bütün ha­di­sə­lə­rin planetlər tərəfindən idarə edildiyi anlaşılır. Həmin qüvvə mi­fologiyada tanrı, dinlərdə isə Allah kimi göstərilir. K.Yunqun əl­də etdiyi nəticələr antik filosofların və Şərq mütəfəkkirlərinin əsər­lərində dəfələrlə ortaya atılmışdı. Əslində bu, arxetip nə­zə­riy­yəsinin elmiliyini möhkəm stimullarla daha da möhkəmlədir. Çün­ki qədim mədəniyyətlərdə insan iradəsindən asılı olmayan qüv­vənin mövcudluğundan bəhs açılsa da, ona kütlələrin inamı dini ayinlərin hesabına formalaşırdı. Lakin dünyanın müxtəlif böl­gələrində və ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə insan ağlında yer­ləş­mə­si onu sübut edir ki, K.Yunq fikirlərində haqlıdır.

Təsadüfi deyil ki, İslam inancına söykənən sufilər min il əv­vəl müxtəlif təriqətlərə bölünərək «vəhdəti-vücud» ideyasını irə­li sürmüş, hər şeyin doğulmasının eyni başlanğıca ma­lik­liyi, insanın həmin başlanğıcın – Vahidin bir zərrəsi olduğu, öl­məklə təzədən ona qovuşduğu qənaətinə gəlmiş və mahiyyət eti­barı ilə məsələyə Arxetiplər nəzəriyyəsində qoyulduğu şəkil­də yanaşmışlar. Təsəvvüfçülər K.Q.Yunq kimi yaradıcının və dün­ya­nın insan psixikasındakı əksini duysalar da, arxetiplərin (da­ha doğrusu, ilahi qüvvənin) köməyi ilə müəyyən ideyaların mey­dana çıxdığını duysalar da, onun elmi izahını verə bil­mə­miş­lər. Annemari Şimmel yazır ki, İslama inananlar üçün – bə­zi­lə­ri «Quran»dakı bir sözün yeddi min mənasını göstərir – mü­qəd­dəs Kitab «dirilik» sayılırdı. Çünki Həllac Mənsurun təs­diq­lə­diyi kimi, «onda Allah hökmünün (rububiyyə) nişanələri var»dı»[13]. Eləcə də təsəvvüf ideyalarında irəli sürüldüyü kimi, bü­tün əbədi və dəyişən yaranışlar – dünyadakı hər şey barədə orada məlumatlar tapmaq mümkündür.

Həllac Mənsura görə,

Peyğəmbərlərin hamısının ruhunun işığı Allahın nurundan alınıb.

Onun adı Tale kitabında birinci gəlir,

O, bütün cisim varlıqlardan əvvəl məlum idi sonra da olacaq.

Oyolgöstərəndir, çünki gözlər onun köməyi ilə görməyə başladı.

İnsanın bütün öyrəndikləri, dərk etdikləri ancaq bir damladır,

Bütün müdriklikləronun mənbəyindən götürülmüş bir ovuc sudur,

Bütün zamanlaronun həyatının ancaq bir saatıdır

Və fədəkar şair məhəbbətin ülviliyini yaradıcıya bağlılıqla şərt­ləndirirdi. Allah eşqi qəlbində olan insan üçün ən ağır ölüm cəzası da qorxulu deyildi. Əttar yazır ki, həbsxanada Mənsur Həl­lac­dan soruşurlar: «Sevgi nədir? Cavab verir ki, «Siz onu bu gün də, sabah da və o biri gün də görəcəksiniz». Həmin gün onun əl­lə­rini və ayaqlarını kəsirlər, səhəri gün boğazından asır-lar, üçün­cü gün isə bədənini yandırıb külünü göyə sovururlar…


[1] Мифологический словарь. /Гл. ред. Е.М. Мелетинский/. – М.: Совет-ская Энциклопедия, 1991, с. 659.

[2] Bax: Зеленский В.В. Карл Густав Юнг. Жизнь, личность, работа. – В кн. «Карл Юнг. Психологические типы». – Минск, 1998, с. 606.

 [3] Bax: Густав Kарл Юнг. Воспоминания, сновидения, размышления. Перевод: В. Поликарпов, Мн.: ООО “Харвест”, 2003, с. 25.

[4] Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1980, с. 10.

[5] Arxetip – hərfi tərcüməsi əski, ilkin obraz, dünyanın ən qədim obrazı, yaxud bədii yaradıcılığa qədərki obraz deməkdir.

[6] Юнг К.Г. Человек и его символы. СПб. – М., 1996, с. 361.

[7] Yenə orada.

[8] Семира и В.Веташ. Астрология и мифология. – С.Петербург, 1998, с. 11.

[9] Bediüzzaman Said Nursi. Genclik rehberi. – İstambul. Sözler yayınevi, 1999, s. 179.

[10] Юнг К.Г. Челевек и его символы. СПб, 1996, с. 90.

[11] Yenə orada.

[12] Yenə orada.

[13] Schimmel Annemarie. Mystical Dimensions of Islam. – The University of North Carolina Press, 1975 / Rusca tərcüməsi: Аннемари Шиммель. Мир Исламского Мистицизма. – М., 1999, с. 28.

Bir cavab yazın

Back to top